Belastingdienst-in-Beeld

Subscribe to feed Belastingdienst-in-Beeld
Bijgewerkt: 2 uur 13 min geleden

Verbeteringen doorgevoerd bij BelastingTelefoon

27 mrt 2018 - 08:14

Interne en externe kwaliteitsonderzoeken tonen aan dat het bij de 12 tot 13 miljoen vragen die de BelastingTelefoon jaarlijks binnenkrijgt in 90% van de gevallen om status- en procesvragen gaat. De beantwoording daarvan voldoet aan de kwaliteitsnormen. In circa 10% van het totaal aantal vragen gaat het om wet- en regelgevingvragen (W&R-vragen). Onderdeel daarvan zijn de weinig voorkomende en specifieke vragen. Van dit deel moet de kwaliteit van de beantwoording omhoog. De staatssecretaris signaleerde dit al eerder in de 20ste Halfjaarsrapportage. De bevindingen worden nu bevestigd door een onderzoek van de Consumentenbond waarbij de BelastingTelefoon het cijfer 4,8 krijgt. Een herhaalonderzoek in maart laat lichte verbeteringen zien met een score van 5,4.

Om de kwaliteit op het gewenste niveau te krijgen, heeft de Belastingdienst maatregelen doorgevoerd. Deze waren al aangekondigd in de Halfjaarsrapportage. Zo wordt de beantwoording van vragen over fiscale regelgeving geconcentreerd. De vragen komen terecht bij een groep informanten die specifiek is opgeleid voor vragen over wet en regelgeving. Dat leidt tot concentratie van meer kennis en ervaring bij deze groep. Wanneer de informanten het antwoord op heel specifieke vragen niet aantreffen in het kennissysteem waarmee zijn werken, verbinden zij de beller door naar dit specialistenteam van fiscaal geschoolde medewerkers. Tijdens de aangiftecampagne wordt deze nieuwe manier van werken beproefd voor een aantal onderwerpen, zoals de eigen woning, zorgkosten en giften.

Indien de vraag zo specifiek is dat deze niet direct te beantwoorden is, wordt een terugbelafspraak met een medewerker van een Belasting- of Toeslagenkantoor aangeboden. De beller kan ook gevraagd worden de situatie schriftelijk voor te leggen aan de inspecteur. Waar het advies betreft, wordt de beller doorverwezen naar een fiscaal intermediair.

Website

Daarnaast is ook de kwaliteit van de website sterk verbeterd op het gebied van vindbaarheid van antwoorden en qua begrijpelijkheid van de antwoorden op W&R-vragen. Hierdoor kunnen digivaardige burgers beter worden verwezen naar de antwoorden op hun W&R-vragen op de website. Zij kunnen deze op elk gewenst moment opnieuw raadplegen.

Bereikbaarheid BelastingTelefoon

Om de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon ook tijdens de huidige aangifteperiode op peil te houden, zijn circa 100 extra medewerkers ingezet. Zij beantwoorden vooral de eenvoudige vragen. Daardoor kunnen tijdens de aangiftecampagne de meer ervaren informanten worden ingezet op complexere vragen.

The post Verbeteringen doorgevoerd bij BelastingTelefoon appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Belastingdienst/Toeslagen licht zaak kinderopvangtoeslag toe

25 mrt 2018 - 21:25

De Belastingdienst/Toeslagen constateerde in 2014 dat mogelijk ten onrechte kinderopvangtoeslag werd toegekend aan een aantal klanten van een gastouderbureau. Besloten is toen om toezicht uit te voeren bij alle klanten van dat gastouderbureau.

Zowel de Raad van State in de uitspraak van 8 maart 2017, als de Nationale ombudsman hebben zich over de wijze waarop het toezicht is uitgevoerd uitgelaten en deze als te fors gekwalificeerd. Dat de interventies te fors waren, constateerde Belastingdienst/Toeslagen zelf ook. Belastingdienst/Toeslagen stopte daarom al voor de uitspraak en het rapport, met deze wijze van uitvoering van het toezicht.

In ongeveer de helft van de gevallen is uiteindelijk geoordeeld dat er geen recht op kinderopvangtoeslag bestaat.

Uitspraak
Voor eventuele rechtszaken moeten overeenkomstig artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechter worden toegestuurd. Het gaat hier om de stukken die relevant kunnen zijn voor de bestuursrechter om tot een uitspraak te komen, en stukken die een rol speelden bij de besluitvorming van het bestuursorgaan. Per dossier moet dus beoordeeld worden wat de op de zaak betrekking hebbende stukken zijn. Dit geldt ook voor eventuele telefoonnotities. Belastingdienst/Toeslagen maakt deze beoordeling elke keer zorgvuldig.

Aan de ouders worden of zijn excuses aangeboden tijdens de behandeling van het individuele dossier.

The post Belastingdienst/Toeslagen licht zaak kinderopvangtoeslag toe appeared first on Belastingdienst In Beeld.

‘Na het belastingspreekuur gaan mensen opgelucht naar huis’

19 mrt 2018 - 09:30

In de aangifteperiode bieden maatschappelijke organisaties burgers in bibliotheken door het hele land hulp bij de belastingaangifte. Zo ook sociaal raadslieden Brigitte van Lent en Simone Joosten-Gijsen. Dankzij samenwerking met bibliotheken kunnen zij mensen op een laagdrempelige manier een steuntje in de rug geven.

Het doel is dat dit jaar in zo’n 150 bibliotheken belastingspreekuren worden gehouden, op meer plekken dan vorig jaar. Een van die plekken is de bibliotheek in Heerhugowaard, waar Brigitte van Lent (sociaal raadsvrouw bij MET Heerhugowaard ) invulworkshops houdt.

Hulp bij de belastingaangifte

‘Er komen allerlei mensen voor hulp bij de belastingaangifte. Ouderen, maar ook wel dertigers’, vertelt Van Lent. ‘Omdat ze formulieren moeilijk vinden, of vanwege taalproblemen. Of ze hebben vragen over hun aangifte. Als wij het antwoord niet weten, bellen we de Belastingdienst. Maar dat komt weinig voor, want wij bereiden ons voor met cursussen op het Kennisnetwerk belastingen en toeslagen van de Belastingdienst .’

Sociaal raadsvrouw Brigitte van Lent biedt in de bibliotheek van Heerhugowaard hulp bij de belastingaangifte.

Meerwaarde van belastingspreekuren

Maatschappelijke organisaties als MET Heerhugowaard hebben goed contact met andere organisaties in de buurt en zijn aanspreekbaar voor bewoners. Waarom dan invulworkshops in de bieb? ‘Wij bereiken nu óók een doelgroep die anders niet in beeld is: mensen die onzeker zijn, maar die met een klein beetje hulp zelf aangifte kunnen doen’, zegt ze.

‘Hun gedachte is soms dat het wel héél ernstig met je gesteld moet zijn, wil je aankloppen bij een welzijnsorganisatie. De bibliotheek is laagdrempeliger; mensen lopen er gemakkelijk binnen. Door de workshops in de bieb worden wij ook voor deze doelgroep zichtbaar.’

‘Dankzij de samenwerking hebben we ontdekt dat we elkaar goed aanvullen’

Ook in Veldhoven houden sociaal raadslieden spreekuren: de Belastingcafés. Maar hier wordt niet alleen samengewerkt met de bibliotheek. Ook de Katholieke Ouderenbond en een lokale belangenvereniging voor 50-plussers zijn partner. ‘Dankzij deze samenwerking hebben we ontdekt dat we elkaar goed aanvullen’, vertelt Simone Joosten-Gijsen (coördinator Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) Veldhoven ).

Sociaal raadsvrouw Simone Joosten-Gijsen in de bibliotheek van Veldhoven.

Omdat doelgroepen van de partners elkaar soms overlappen, was er aanvankelijk een lichte vrees om cliënten aan elkaar te verliezen. Maar het tegendeel blijkt waar. ‘We hebben veel tijd besteed aan de voorbereiding, en goede afspraken gemaakt. Zo ontstond er een hele positieve sfeer. Door samenwerking in de Belastingcafés weten we van elkaar wat we te bieden hebben. Ik zie dat we mensen daardoor onderling vaker naar elkaar verwijzen.’

Zonder samenwerking geen spreekuren

Zonder de bibliotheek zou BSR volgens Joosten-Gijsen geen spreekuren kunnen houden. ‘Wij zijn een kleine, onafhankelijke organisatie die draait op vrijwilligers. We hebben geen faciliteiten en middelen om spreekuren te houden. De bibliotheek wel. Zij zorgen voor de computers, de ruimte en de marketing, en onze vrijwilligers verzorgen de cafés.’

Tips voor maatschappelijke organisaties

De sociaal raadslieden hebben tips voor andere maatschappelijke organisaties die spreekuren willen houden. ‘Denk goed na over je doelgroep. In Veldhoven richten wij ons bewust op mensen die een digivaardigheidscursus doen in de bibliotheek. Zij hebben al geoefend met de computer en kunnen daarna met wat ondersteuning zelf aangifte doen’, vertelt Joosten-Gijsen.

‘Begin op tijd met de voorbereiding’

Van Lent: ‘Wij beginnen al vroeg met cursussen op het Kennisnetwerk. We gebruiken ook de checklist, die daar te vinden is. Die sturen wij vóór de invulworkshops naar deelnemers, zodat ze weten wat ze moeten meenemen. Zo voorkomen we dat zij hun DigiD vergeten en dan hoeven wij niemand terug naar huis te sturen.’

Opluchting over de aangifte

Van Lent: ‘Deelnemers zijn na de workshop opgelucht. Soms zien ze erg op tegen de aangifte, omdat ze niet zo ervaren zijn met computers of internet. Wij willen mensen motiveren en verbinden, zodat zij op eigen kracht verder kunnen. De spreekuren passen daar bij, want er zijn deelnemers die na de workshops zeggen dat ze volgend jaar zelf aangifte kunnen doen.’

Eline Spros (directeur Particulieren, Belastingdienst): ‘De Belastingdienst werkt graag samen met bibliotheken, sociaal raadslieden en andere maatschappelijk dienstverleners. Bibliotheken zijn laagdrempelig en in de buurt. En maatschappelijke partners staan dichtbij de burger. Samen kunnen we mensen goede ondersteuning bieden bij de belastingaangifte.’

Ook belastingspreekuren organiseren?

Wilt u meer weten over samenwerking met bibliotheken en de Belastingdienst? E-mail de relatiebeheerders van de Belastingdienst via: maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl. Zij informeren u graag over de mogelijkheden.

Zie ook

The post ‘Na het belastingspreekuur gaan mensen opgelucht naar huis’ appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Bezwaar maken gemoderniseerd

08 mrt 2018 - 11:55

Bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting kan voortaan digitaal via de nieuwe online bezwaarvoorziening (OBV). Bijkomend voordeel daarvan is dat bijlagen meteen online meegestuurd kunnen worden.

Met de introductie van deze nieuwe voorziening is ook geregeld dat belastingplichtigen de status van hun bezwaar kunnen volgen. Zo is precies te zien of het bezwaar ontvangen is en in welke fase van behandeling het zich bevindt.

Transparanter en efficiënter

De modernisering van het bezwaarproces past in de verdergaande digitalisering van de maatschappij en verbetert de communicatie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsbescherming. Doordat men de status van het bezwaar kan inzien, gaat de transparantie omhoog. Door de verdere digitalisering kan het proces efficiënter ingericht worden.

Na deze vernieuwing stopt de modernisering niet. Zo wordt, zoals al is aangekondigd in de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst, gewerkt aan het deformaliseren van bezwaar. Dat betekent dat een aanvulling of wijziging nadat de beschikking definitief is op bijvoorbeeld een vergeten aftrekpost niet meer gezien wordt als bezwaar. Hiermee wordt het proces voor zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst sterk vereenvoudigd.

Goede interactie met belastingplichtigen en toeslaggerechtigden is belangrijk om mensen in staat te stellen hun verplichtingen na te leven en hun aanspraken te verzilveren. Het is dan ook een onderwerp dat continu aandacht heeft bij de Belastingdienst en de komende jaren een speerpunt zal zijn.

Zie ook

The post Bezwaar maken gemoderniseerd appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Aangifte doen is geen dagelijks werk

01 mrt 2018 - 11:45

Vanaf 1 maart kunt u weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Bij de Belastingdienst doen wij ons best om dat zo eenvoudig en makkelijk mogelijk te maken.

De Belastingdienst verzamelde dit jaar opnieuw miljoenen gegevens om de vooraf ingevulde aangifte voor u klaar te zetten. Het gaat daarbij om gegevens zoals: banksaldi, WOZ-waardes, loon, pensioenen en andere uitkeringen. Hierdoor is online aangifte doen of met de aangifteapp een stuk eenvoudiger, en het voorkomt onbewust gemaakte fouten.

We hebben het afgelopen jaar goed geluisterd naar mensen die zelf hun aangifte doen en  uit eigen ervaring vertelden wat zij wel en niet duidelijk vinden in de aangifte. Met die informatie is de online aangifte verder verbeterd. Zo hebben we in een aantal gevallen de volgorde van de vragen in de aangifte aangepast ende vraagstelling en helpteksten nog begrijpelijker geformuleerd.

Ik ben heel trots op de collega’s van de Belastingdienst die hieraan de afgelopen maanden hebben gewerkt.

Steuntje in de rug

Ik merk dat veel mensen het prettig vinden om hulp te krijgen bij hun aangifte. Bijvoorbeeld om meer zekerheid te krijgen of ze het goed doen. Veel mensen krijgen hulp vanuit hun directe omgeving, bijvoorbeeld van buren of een familielid. Zo helpt een oom van mij elk jaar mijn kwieke oma van 95 bij het doen van aangifte.

Over het algemeen is hij best kritisch als het gaat over de belastingaangifte, maar vorig jaar moest hij toch toegeven dat het hem nauwelijks tijd had gekost, doordat de meeste informatie al vooraf was ingevuld. De verbeterde informatie, checklisten en tips op belastingdienst.nl/aangifte hebben hem geholpen de gegevens goed te controleren en aan te vullen.

Mijn zoons hebben een bijbaantje en doen nu voor het eerst aangifte. Volgens mij kunnen ze dat heel goed zonder mijn hulp, maar als zij dat willen kijk ik natuurlijk wel even met ze mee. Daarbij is een goede voorbereiding het halve werk. Zorg dus bij het doen van aangifte dat u al uw gegevens bij de hand hebt. Dan loopt u zó door uw aangifte heen. Aangifte doen is natuurlijk geen  dagelijks werk. Daarom raadpleeg ik zelf als steuntje in de rug graag de helpteksten (u weet wel, dat vraagtekentje) in de online aangifte of website waar alle informatie bij elkaar staat www.belastingdienst.nl/aangifte.

Hulp dichtbij

Wanneer geen hulp beschikbaar is in uw directe omgeving kunt u voor vragen en hulp natuurlijk bij ons terecht. Maar bij u in de buurt staan ook diverse maatschappelijke organisaties klaar om te helpen bij uw aangifte. Als Belastingdienst  vinden wij het belangrijk om deze organisaties te ondersteunen. Dat doen we onder meer door een online kennisnetwerk.

Voor de vakkundige en laagdrempelige inzet van  maatschappelijk dienstverleners, zoals vak- en ouderenbonden en sociale raadslieden, wijkcentra, belastingwinkels en formulierenbrigades zijn wij heel dankbaar. En dat geldt ook voor de circa 150 bibliotheken in het land die ruimte en andere faciliteiten ter beschikking stellen.

Vanaf vandaag kunt u weer aan de slag met uw aangifte. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van uw aangifte, want wij kunnen niet alles weten. Daarom wil ik u ook dit jaar weer vragen uw gegevens goed te controleren en waar nodig aan te vullen voor u de aangifte verstuurt. En, als u vóór 1 april aangifte doet, krijgt u van ons voor 1 juli bericht. Ik wens u heel veel succes.

Eline Spros-Vierkant
Directeur Particulieren

Zie ook

The post Aangifte doen is geen dagelijks werk appeared first on Belastingdienst In Beeld.

Aangiftecampagne 2018 van start

28 feb 2018 - 11:00

Vanaf 1 maart doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over 2017. De Belastingdienst gaf vandaag het startsein voor de aangifteperiode. Dit jaar zijn 7,9 miljoen mensen uitgenodigd om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. Aangifte doen kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen.

Goed kijken

‘We vinden het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen aangifte goed controleert en aanvult waar nodig’, vertelde Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst. ‘Om het makkelijk te maken hebben we veel gegevens vooraf ingevuld. Zo gaat de aangifte niet alleen sneller, het vermindert ook de kans op onbewuste fouten. Maar, wij kunnen niet alles weten. Daarom moeten mensen wel goed kijken naar de gegevens die we voor hen hebben ingevuld en deze aanvullen waar nodig. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen.’

Hulp bij aangifte

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren. Maatschappelijke organisaties zijn van grote waarde voor de Belastingdienst. Hun netwerk stelt de Belastingdienst in staat mensen die hulp nodig hebben bij het doen van aangifte te bereiken. Daarom ondersteunt de Belastingdienst deze organisaties hierbij, onder andere met een online kenniswerk. Mensen kunnen uiteraard ook terecht bij fiscaal dienstverleners.

Aangifte doen

Aangifte doen is vanaf morgen mogelijk via Belastingdienst.nl/aangifte. Daar staat ook het antwoord op de meeste vragen. Via sociale media of de Belastingtelefoon kunnen mensen vragen stellen. Het is verder mogelijk een afspraak te maken via de Belastingtelefoon om geholpen te worden op één van de locaties van de Belastingdienst.

Bekijk de video ‘De Belastingdienst vóór, tijdens en na de aangifte’.

Zie ook

The post Aangiftecampagne 2018 van start appeared first on Belastingdienst In Beeld.