Check uw testament!

Is uw testament actueel?

 

Testament achterhaald door de tijd?

'Testament' is geen onderwerp waar veel mensen graag over nadenken. Toch kan dat eens in de zoveel tijd geen kwaad! Dat is een mooie gelegenheid om te beoordelen of het testament nog 'bij de tijd' is en verwoordt wat u in gedachten heeft en daarnaast of uw testament 'fiscaal' de nodige speelruimte biedt.

Als gevolg van wetswijzigingen in 2001, 2003 en 2010 zijn veel testamenten van voor die tijd gedateerd. Inmiddels bestaan er mogelijkheden die voorheen niet bestonden en zijn er zelfs bepalingen in oude testamenten die dringend aanpassing behoeven! Voorts kan het natuurlijk zijn dat in de tijd uw omstandigheden veranderd zijn, er kinderen geboren zijn (en nog niet in het testament staan), uw relatie met in uw testament genoemde personen is vertroebeld of dat u nu andere zaken belangrijk vindt dan destijds.
 

Moderne testamenten / keuzetestament

Inmiddels zijn er testamenten die een goede bescherming van de langstlevende partner bieden, met daarbij mogelijkheden de erfgenamen - met name de partner - na uw overlijden keuzemogelijkheden te bieden, waarmee ook fiscaal een optimale uitkomst kan worden bewerkstelligd. Dit wordt het combinatietestament genoemd (ook wel 'keuzetestament' of 'testament-a-la-carte' genoemd). Het is een flexibel testament op basis waarvan na het overlijden nog kan worden bepaald volgens welk stramien (vruchtgebruik-testament of volgens de systematiek van de langstlevende-testamenten / de wettelijke verdeling) de nalatenschap zal worden afgewikkeld en welke toeters en bellen zullen worden toegepast. Combi-testamenten zijn er in vele soorten en maten, afhankelijk van de vraag welke keuzemogelijkheden nodig zijn, hetgeen onder meer afhangt van de omvang en samenstelling van het vermogen, de vraag of er kinderen / kleinkinderen zijn, etc.
 

Testament tegen het licht houden?

Wat te doen met een testament waarvan u vermoedt dat deze een opfrisbeurt kan gebruiken? Wij kunnen met u meekijken (testamenten, zeker hele oude testamenten, zijn soms lastig leesbaar) om te beoordelen of een herziening van het testament voordelen kan bieden. Desgewenst kunnen we u laten zien hoe de verschillende testamentsvarianten rekenkundig zouden uitwerken. Ook kan dan al wat richting worden meegegeven om goed beslagen ten ijs te komen bij de notaris. Voor het opstellen / wijzigen van een testament is uiteraard de notaris nodig.

 

Geen testament

Heeft u helemaal geen testament ....? Dan moet u (eigelijk uw erfgenamen) het met het wettelijke systeem doen, de zogenaamde 'wettelijke verdeling'. Indien u kinderen nalaat dan lijkt de wettelijke verdeling op het traditionele langstlevende-testament. Bij overlijden van de eerste van beide ouders krijgen de kinderen hun erfdeel in de vorm van een nog niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder.
Dit 'staatstestament' kent echter weinig flexibiliteit, bevat korte termijnen, bevat geen uitsluitingsclausule (waarmee de 'koude kant' buiten de deur kan worden gehouden), geen regeling voor voogdij en wijst geen executeur-testamentair aan. Soms voldoet dit gratis 'testament', maar vaak kan het beter. Dat kan vaak al door middel van een testament uitgaande van het systeem van de wettelijke verdeling, maar met enkele keuzemogelijkheden ter bescherming van de langstlevende en om 'fiscaal' uit de voeten te kunnen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jon Hulst of Erik van Kan.