De Flex-B.V.

De Flex-B.V.


Inleiding

Na een hele lange aanloop is er vaart gekomen in het wetsvoorstel dat tot doel heeft de 'B.V.' te moderniseren en flexibeler te maken. De nieuwe, flexibele B.V., de flex-B.V., heeft op 1 oktober 2012 het levenslicht gezien. Tijd om een een aantal opvallende kenmerken van de flex-B.V. de revue te laten passeren, met aandacht voor de vraag of u er uw voordeel mee kunt doen.


De belangrijkste wijzigingen

De voornaamste wijzingen die de flex-B.V. met zich brengt zijn:

  • het minimumkapitaal van € 18.000 vervalt. Een B.V. kan opgericht worden met een aandelenkapitaal van € 0,01. Dit zal het 'kasrondje' (tijdelijk € 18.000 van de bank lenen, B.V. oprichten, geld terugbetalen), met alle aansprakelijkheidsrisico's die daar aan kleven, overbodig maken.
  • er is meer ruimte om voor een B.V. statuten op maat te maken. Daarin kunnen ook bepaalde zaken worden geregeld waar voorheen een aandeelhoudersovereenkomst voor nodig was.
  • de mogelijkheid bestaat om aandelen te creeren zonder stemrecht of zonder winstrecht.
  • er is veel vrijheid zijn om flexibel om te gaan met stemrechten, bijvoorbeeld het toedelen van stemrechten en het aan bepaalde aandelen verbinden van het recht om een bestuurder te benoemen.
  • de verplichte blokkeringsregel (om de B.V. 'besloten' te houden) is vervallen. Er hoeft in de statuten dus geen bepaling meer te worden opgenomen die bij voorgenomen verkoop van aandelen verplicht tot het vragen van goedkeuring of tot aanbieding van de aandelen aan de andere aandeelhouders.
  • de verplichte accountantsverklaring bij inbreng 'in natura' in een B.V. is vervallen.
  • een dividendbesluit van de aandeelhouders wordt pas geldig nadat het bestuur daaraan goedkeuring heeft verleend. Deze goedkeuring mag niet worden verleend als het bestuur weet of rederlijkerwijze behoort te weten dat de B.V. na uitkering van het dividend haar schulden niet meer kan blijven betalen (uitkeringstest). Ten onrechte verleende goedkeuring kan aansprakelijkheid van de bestuurder opleveren voor het door de dividenduitkering ontstane tekort. Aan de andere kant: wat doen de aandeelhouders met een weigerende bestuurder....

 

Zie  ook: uitkeringstest / dividend in relatie tot pensioen in eigen beheer.

 

Toepassing in de praktijk

De nieuwe B.V. kan dus beter worden toegesneden op het beoogde gebruik. Vooral bij gevallen waarin meerdere ondernemers samenwerken door middel van een B.V.(-structuur) zal dit van pas komen. Wellicht zal minder vaak een aandeelhoudersovereenkomst nodig zijn (waarmee nu vaak afspraken worden vastgelegd die niet goed in statuten kunnen worden geregeld) en zal baat bestaan bij verdeling van winstrechten stemrechten op maat. Bij eenmans-B.V.'s kan worden volstaan met kortere statuten.
Vanwege het vervallen van de minimale € 18.000 aandelenkapitaal en de accountantsverklaring bij inbreng van bijvoorbeeld een eenmanszaak zal de B.V. voorts voor een bredere groep binnen bereik komen. Dat zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat eerder wordt besloten om een ontslagvergoeding in een stamrecht-B.V. onder te brengen of dat bij ondernemers een lagere drempel bestaat om een onderneming om te zetten in een B.V. (ter afscherming van risico's). De mogelijkheid om aandelen uit te geven zonder stemrecht kan handig zijn bij het vormgeven van personeelsparticipatie (als alternatief voor certificering van aandelen middels een stichting administratiekantoor). Als laatste noem ik de kansen die het flexibele B.V.-recht biedt om een DGA wel/niet onder de sociale verzekeringen te laten vallen.

 

Bestaande B.V's

De meeste bestaande B.V.'s hoeven de statuten niet aan te passen aan de wetgeving van de flex-B.V. Dat is alleen het geval wanneer de statuten in strijd zijn met het nieuwe B.V.-recht. Wel zullen bepaalde wijzigingen, zoals de uitkeringstest, direct van toepassing worden. Oppassen geblazen bij dividenduitkeringen derhalve! Ook wijzigt de te hanteren terminologie direct, bijvoorbeeld 'algemene vergadering van aandeelhouders' wordt 'algemene vergadering' (heeft u uw model-notulen al aangepast?). Daarnaast geldt dat pas van de voordelen van de flex-B.V. kan worden geprofiteerd als de nieuwe mogelijkheden in de statuten zijn opgenomen. Bijv. het terugbrengen van het aandelenkapitaal naar € 1. Daarmee kan in veel gevallen eenmalig (veelal onbelast) geld uit de B.V. worden opgenomen of een schuld (bijv. ontstaan door het niet volstorten van het aandelenkapitaal bij de oprichting) worden verminderd. Voor een wijziging van de statuten is de inmenging van de notaris noodzakelijk!


Tot slot

De flex-B.V. brengt een paar leuke nieuwtjes, zoals maatwerk-statuten. De uitkeringstoets daarentegen vraagt serieuze afweging bij dividenduitkering. Fiscaal verandert er heel weinig, al is het natuurlijk belangrijk alert te zijn op groepsrelaties en op soorten aandelen (voor het 'aanmerkelijk belang'). We wachten af hoe de flex-B.V. zich in de praktijk zal ontwikkelen!


Overigens is het afschaffen van de verplichte notariele akte bij het oprichten van een eenmans-B.V. geen onderdeel van deze wetgeving. Een notariele akte is dan ook voorlopig in die gevallen nog verplicht.

Nieuwsgierig of de flex-B.V. voor u van nut kan zijn? Neem dan contact op met Erik van Kan (telefonisch op 015-2136746 of via het contactformulier).

 

RBvK, updated oktober 2012