De RDA: tijdig aanvragen! (fiscale tip mei 2012)

Per 1 januari 2012 is er een nieuwe faciliteit geïntroduceerd ter stimulering van innovatie! De Research & Developmernt Aftrek (RDA) is er voor ondernemingen/ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk ('S&O') verrichten en gebruikmaken van de WBSO en heeft de vorm van een extra aftrekpost.

De RDA bedraagt 40% van de (tevoren goedgekeurde) kosten en uitgaven. Voor het doen van de aanvraag moeten de kosten en uitgaven derhalve worden geschat. Na afloop van het jaar moet een eventueel verschil gemeld worden, zodat de RDA zo nodig kan worden aangepast. Voor kleine ondernemers - het betreft ondernemers die een WBSO-verklaring hebben van maximaal 150 uren per maand - geldt een afwijkende regeling. Voor deze ondernemers geldt ter bperking van administratieve lasten dat het bedrag van de kosten en uitgaven forfaitair wordt vastgesteld op € 15 per WBSO-uur. Indien de 'kleine ondernemer' kan aantonen dat het totaal aan kosten en uitgaven in het kader van de RDA meer bedraagt dan € 50.000 per jaar kan er voor worden gekozen om toch uit te gaan van de werkelijke kosten en uitgaven.    

De WBSO biedt een tegemoetkoming voor arbeidskosten verbonden aan innovatieve projecten. Werkgevers krijgen deze in de vorm van een afdrachtkorting op de loonheffingen en zelfstandig ondernemers in de vorm van een extra aftrekpost. De RDA (ook wel - zij het foutief - 'RDA-aftrek' genoemd) ziet op 'kosten' voor realisatie van eigen S&O-werk en op 'uitgaven' voor nieuwe bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het S&O-werk. Bij kosten kunt u bijvoorbeeld denken aan materialen, onderdelen etc. voor het doen van proeven en het maken van prototypen en aan software of ICT-benodigdheden en huur van apparatuur. Onder uitgaven wordt bijvoorbeeld verstaan de aanschaf van nieuwe apparatuur of instrumenten.
Voor RDA komen niet in aanmerking eerder gebruikte (bijv. tweedehands) bedrijfsmiddelen, loonkosten (daarvoor geldt WBSO), afschrijvingskosten, kosten van uitbesteed onderzoek en bedrijfsmiddelen waarvoor recht bestaat op energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu-investeringsaftrek (MIA). Daarnaast geldt dat uitgaven van € 1.000.000 of meer per bedrijfsmiddel in een kalenderjaar voor maximaal 20% in aanmerking komt en dat kosten en uitgaven waarvoor de verplichtingen al voor 1 januari 2012 zijn aangegaan niet meetellen. Als laatste uitsluiting, maar wel een hele belangrijke, noem ik de algemeen inzetbare ICT-middelen en licenties/computers voor algemeen gebruik.

U heeft slechts recht op RDA als u deze tijdig aanvraagt bij Agentschap NL. Ook dit is in lijn met wat innoverende ondernemers gewend zijn van de WBSO. Aanmelden kan via de website van Agentschap NL middels eLoket (dan heeft u een eHerkenningsmiddel nodig, die u - als u die nog niet heeft - eerst moet aanvragen!) of met behulp van het te downloaden aanvraagprogramma WBSO/RDA.
RDA met betrekking tot WBSO-aanvragen die zijn ingediend voor een periode met startdatum van 1 januari 2012 kunt u met terugwerkende kracht aanvragen, waarbij Agentschap NL aanraadt om dit uiterlijk in augustus 2012 te doen (hierbij kunt u waarschijnlijk gebruikmaken van de eerder t.b.v. de WBSO-aanvraag ingevulde gegevens). LET OP! Omdat de RDA-aanvraag en de WBSO-aanvraag zijn gecombineerd, geldt dat een aanvraag met begindatum 1 juli 2012 uiterlijk op 31 mei 2012 moet zijn ingediend!!

Omdat slechts recht op RDA bestaat voorzover deze tevoren is aangevraagd (en goedgekeurd) kan het - bij twijfel omtrent de exacte hoogte van de kosten en uitgaven - verstandig zijn niet te krap te schatten.

 

Update (20 december 2012): in 2013 bedraagt de RDA 54%!


Voor meer informatie, bijvoorbeeld de uitgebreide 'Handleiding RDA' verwijs ik u naar de website van Agentschap NL, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen ons kantoor of via het contactformulier.