Eigen bijdrage AWBZ-instelling

Eigen bijdrage verblijf Zorg-instelling/verpleeghuis

 

Gewijzigde berekening eigen bijdrage Wlz-instelling vanaf 2013

Bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen betalen voor het verblijf een eigen bijdrage. Per 1 januari 2013 is de berekeningswijze van deze aan het CAK verschuldigde eigen bijdrage gewijzigd. Het vermogen, althans het veronderstelde inkomen daaruit, telt veel zwaarder mee. Werd in de berekening in 2012 4% van het bezit (rekeninghoudend met vrijstellingen) dat belastbaar is in 'box 3' van het aangiftebiljet inkomstenbelasting als inkomen meegerekend, in 2013 komt daar 8% bij. In totaal dus 12%, ongeacht het werkelijke rendement! Tot 2015 werd dit de eigen bijdrage AWBZ-instelling genoemd. Met ingang van 2015 betreft het de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 

Angst voor interen op vermogen

Aangezien het werkelijke rendement vaak sterk lager ligt dan de 12% waar mee wordt gerekend, leidt de gewijzigde berekening eerder dan voorheen tot intering op het vermogen. De wijziging van de berekening van de eigen bijdrage Wlz / Wmo heeft daarom bij veel mensen de angst opgeroepen het spaargeld kwijt te raken, dus te moeten interen op het vermogen. Die angst is niet altijd terecht, maar in bepaalde gevallen wel.

 

Voorbeeld 1

Een echtpaar dat in een verzorgingstehuis woont, beiden AOW, man € 15.000 pensioen, spaargeld € 50.000. Het spaargeld heeft in dit geval geen verhoging van de eigen bijdrage tot gevolg.

 

Voorbeeld 2

Een weduwe heeft AOW, geen pensioen, en heeft daarnaast een spaarsaldo van € 500.000. Het spaargeld heeft in dit geval tot gevolg dat de maximale premie AWBZ van € 2.332,60 verschuldigd is.

 

U kunt uw (toekomstige) eigen bijdrage hier berekenen.

 

Wat te doen om de bijdrage te verlagen?

Zonder hier aandacht te besteden aan ethische en sociale overwegingen; wie volgens de nieuwe berekeningswijze een hogere fors eigen bijdrage betaalt (c.q. in de toekomst zou gaan betalen) door het zwaarder meetellen van vermogen zou de wens kunnen hebben te proberen deze te verlagen. Aangezien de berekening van de eigen bijdrage aanhaakt bij de aangifte inkomstenbelasting ligt daar de sleutel tot verlaging van de eigen bijdrage! Uitgangspunt is het 'verzamelinkomen': het inkomen uit box 1, 2 en 3 samen. Het inkomen in box 1, zoals pensioen en AOW, staat vast. De meeste mensen hebben geen inkomen in box 2 (aandelen in een eigen B.V.). Het inkomen dat meetelt in box 3 biedt vaak wel mogelijkheden en kan bijvoorbeeld worden verlaagd door:

 

  • schenkingen, bijvoorbeeld aan kinderen en kleinkinderen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen en kan de schenking desgewenst in de vorm van een 'papieren schenking' worden gedaan.
  • uitbetalen van de overbedelingsschuld van de langstlevende ouder aan de kinderen. Deze overbedelingsschuld telt immers in veel gevallen niet mee als schuld in box 3 (maar is 'gedefiscaliseerd').
  • vermogen overhevelen van box 3 naar box 2 (winst uit aanmerkelijk belang), anders gezegd: vermogen inbrengen in een (zo nodig op te richten) B.V.
  • aflossing van de hypotheek op uw woning.
  • bezittingen die belastbaar zijn in box 3 om te zetten in bezittingen die niet belast c.q. vrijgesteld zijn, zoals een dure auto, kunst, antiek, groenbeleggingen.

 

Overigens hebben de genoemde mogelijkheden allen hun voor- en nadelen. Is het verstandig om uw vermogen weg te schenken om een lagere eigen bijdrage te hoeven betalen ...? Kortom, het verlagen van de bijdrage is niet zaligmakend en er moet goed worden afgewogen welke maatregelen het beste passen in uw situatie.

 

Vertraagd effect maatregelen ter verlaging bijdrage

Voor het berekenen van de eigen bijdrage AWBZ 2018 is de aangifte inkomstenbelasting 2016 maatgevend, oftewel het tweede jaar voorafgaande aan het betreffende jaar. Voor het bezit in 'box 3'' geldt als peildatum 1 januari. Daaruit volgt dat bijvoorbeld een schenking niet direct effect op de eigen bijdrage. Een schenking in 2018 werkt daarom pas in 2021 door in de berekening. Let op: bij een aanzienlijke afname (tenminste € 1.813) van het verzamelinkomen ten opzichte van 2 jaar tevoren kan het CAK, worden verzocht de eigen bijdrage op het actuele verzamelinkomen te baseren!

 

Conclusie

De gewijzigde berekeningswijze van de eigen bijdrage voor verblijf in een Zorg-instelling (Wlz/WMO) heeft tot gevolg dat het vermogen, zoals spaargeld en beleggingen, zwaarder meetelt en daardoor een fors hogere eigen bijdrage tot gevolg kan hebben. Er zijn acties denkbaar die kunnen leiden een verlaging van de eigen bijdrage.

 

Advies nodig? Neem dan contact op met Erik van Kan / Jon Hulst of uw contactpersoon binnen ons kantoor (telefonisch op 015-2136746 of door middel van het contactformulier).