Hoogtepunten Prinsjesdag 2015 - Belastingplan 2016

15.09.15

 

De crisis is voorbij (?!), dus het is tijd voor lastenverlichting! Maarrr ... we mogen niet overmoedig worden. Dat is de boodschap van Prinsjesdag 2015. Er zijn dus wat meevallers opgenomen in het Belastingplan 2016. De beoogde belastingherziening is er echter niet gekomen. Daar is het laatste woord waarschijnlijk nog niet over gezegd. Het Belastingplan bevat daarom - op een uitzondering (box 3) na- weinig schokkende zaken. De hoogtepunten op een rij:

 

  • Zoals reeds was uitgelekt voert lastenverlichting de boventoon in dit Belastingplan. De lasten op arbeid worden met € 5 miljard verlaagd. Alle werkenden profiteren!  De belastingtarieven in de 2e en 3e schijf gaan omlaag met circa 2%, de derde schijf wordt 'langer', de arbeidskorting, en de inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor werkenden met jonge kinderen) worden verhoogd. Helaas voor hogere inkomens wordt de algemene heffingskorting voor die groep afgebouwd.
  • Voor werkgevers komt er een nieuw systeem voor loonkostenvoordelen (LKV). Daarnaast introduceert het kabinet het 'lage-inkomensvoordeel'. Deze maatregelen beogen werkgevers te bevorderen om mensen met een slechte positie op de arbeidsmarkt aan te nemen. Vanaf 2017 kan dit een werkgever een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 opleveren bij het in dienst nemen van een medewerker met een loon rond het minimumloon.
  • De procedure van melding van eigenwoningleningen die niet bij een bank, maar bijvoorbeeld bij familie of de eigen B.V. worden gesloten (de informatieplicht) wordt vereenvoudigd. Het formulier vervalt; melding wordt onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting.
  • Samenvoeging WBSO en RDA. De RDA gaat op in de S&O-afdrachtvermindering en het budget wordt verhoogd met € 150 miljoen. Hiermee wordt een vereenvoudiging beoogd.
  • De vermogensrendementsheffing 'box 3', in de volksmond ook wel 'vermogensbelasting' genoemd, wordt hervormd. De vrijstelling wordt verhoogd naar € 25.000 per persoon. Het forfaitaire rendement (thans 4%) wordt aangepast door middel van 'rendementsklassen' om de fictieve rendementen beter te laten aansluiten bij het werkelijke rendement. Dat wil zeggen, gestaffeld: tot € 125.000 2,9%, € 125.000 - € 1.000.000 4,7%, en voorzover boven € 1.000.000 5,5%. Het tarief blijft 30%. Boven het miljoen betaalt men dus effectief 1,65% belasting over het vermogen (tegen 1,2% in 2015). Wij verwachten hierbij veel weerstand van belastingbetalers die er door getroffen worden en ook dat dit zal leiden tot ontwijkingsmanouvres en emigraties. En dan nog iets: het vereenvoudigingsaspect is hier ver te zoeken (extra wetsartikel nodig)!
  • Geëmigreerde DGA's betalen straks evenveel en op hetzelfde moment belasting over winst uit aanmerkelijk belang als niet-geëmigreerde DGA's. De bij emigratie opgelegde conserverende aanslag wordt niet meer na 10 jaar kwijtgescholden. Deze maatregel werkt met ingang van 15 september 2015.
  • De hoge eigenwoningschenkvrijstelling, oftewel de vrijstelling voor schenking van of aankoop van een woning of voor aflossing van een eigenwoningschuld (hypotheek) van € 100.000, keert per 2017 structureel terug. De vrijstelling geldt ook voor schenkingen aan anderen dan een eigen kind. Wel geldt de voorwaarde dat degene die de schenking ontvangt tussen 18 en 40 jaar is.
  • Er komt in 2017 € 50 miljoen ter stimulering van leningen aan startups / MKB. Uitwerking volgt.
  • Over de toekomst van het DGA-pensioen in eigen beheer bevat het Belastingplan geen nieuws, maar slechts de opmerking dat naar vereenvoudiging wordt gestreefd en aan de hand van de uitkomsten van het algemeen overleg (op 24 september) uitwerking zal volgen. De in 2012 gestarte klucht is derhalve nog in volle gang....
  • Ook van de volgende regelingen wordt vanaf 2016 beoordeeld of vereenvoudiging kan plaatsvinden: de kleine-ondernemersregeling (k.o.-regeling) omzetbelasting, aftrek scholingsuitgaven (inkomstenbelasting), de monumentenaftrek, teruggaaf oninbare BTW, giftenaftrek, de 100%-toets pensioen.

 

We gaan met interesse de parlementaire behandeling volgen en zijn nieuwsgierig naar welke voorstellen de eindstreep en daarmee pocket Belastingwetten 2016 zullen halen!