Noodmaatregelen overheid in verband met coronavirus

De Nederlandse overheid zet alles op alles om Nederland te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. Men probeert ondernemers op diverse manieren te helpen en te zorgen dat werknemers hun baan kunnen houden. In dit bericht proberen we u op de hoogte te brengen van de noodmaatregelen voor ondernemers aan de hand van verwijzingen naar officiele berichten. We zullen proberen deze pagina up-to-date te houden.

Algemeen

Op dinsdag 17 maart 2020 verscheen het “noodpakket” coronavirus. De samenvatting daarvan leest u hier. De details staan in de “Kamerbrief over noodpakket banen en economie”. De meesten van de hierna beschreven noodmaatregelen komen voort uit deze brief. Op 20 mei 2020 is een “verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie” verschenen (zie hier de samenvatting en hier de Kamerbrief Noodpakket 2.0 van 20 mei 2020).

NOW (“90%-regeling loonsom”)

Voor werkgevers is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de regeling Werktijdverkorting. De NOW biedt ondernemingen die tenminste 20% omzetverlies leiden in verband met het coronavirus een tegemoetkoming in de loonkosten van 90%, gerelateerd aan de omvang de omzetdaling. Zeer nuttige reeksen Vraag & Antwoord staat hier, en meer Vraag & Antwoord hier en hier. en hier (+checklist aanvraag). Op 31 maart 2020 is de uitwerking van de NOW-regeling verschenen. Zie het nieuwsbericht (“NOW-regeling klaar, loketten bijna open”) van 31 maart 2020 voor de hoofdlijnen. Zie de Kamerbrief NOW d.d. 31 maart 2020 met daarin de details en de wettekst van de regeling. In de beide documenten worden o.a. het begrip “loonsom” (loon voor sociale verzekeringen vermeerderd met 30% opslag voor werkgeverslasten e.d.) en de berekening van de omzetderving beschreven. Het UWV streeft ernaar het (online) loket voor het aanvragen van de NOW open te stellen vanaf 6 april 2020; de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. De ruime aanvraagperiode biedt (afhankelijk van de liquiditeitspositie!!) de mogelijkheid om de ontwikkelingen aan te kijken (ontwikkeling omzet, eventuele verlenging/matiging overheidsmaatregelen na 28 april). De Kamer van Koophandel meldt dat voor de aanvraag straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig is en aanvragen zal gaan met het loonheffingennummer. Op fraude zal worden gecontroleerd.

De Kamerbrief van 31 maart 2020 meldt in voetnoot 3 over de positie van DGA’s het volgende: “Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de reikwijdte van de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s niet.” Het lijkt er dus op dat wordt aangesloten bij de verzekeringsplicht van een DGA. En het lijkt erop dat dat op dit moment nog niet naadloos te passen op de toepassing van de Tozo (waar volgens recent bericht DGA’s voor in aanmerking komen die volledige zeggenschap hebben). Wij verwachten hierin op korte termijn duidelijkheid vanuit de overheid. Werkgevers die aanmelding voor de regeling Werktijdverkorting (WTV) hadden ingediend, lopen automatisch mee in de NOW-regeling, maar zullen door de overheid benaderd worden om de gegevens aan te vullen (email van 3-4-2020).

Op 20 mei 2020 zijn verlenging naar loonkosten over juni/juli/augustus en wijziging van de NOW aangekondigd –> NOW 2.0. Met een wijziging van de huidige NOW-regeling en in de verlenging van de NOW-regeling tijdens de komende maanden, komen er onder meer wijzigingen voor seizoenbedrijven, bij bedrijfsovernames en voor bedrijven die in januari een loonsom van 0 euro hadden.

TOGS (€ 4.000 tegemoetkoming)

In de brief van 17 maart 2020 is het “Noodloket” geintroduceerd. Onderdeel daarvan is de ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’. Het betreft een tegemoetkoming in de vorm van een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen in branches en sectoren die het zwaarste getroffen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die op last van de overheid gesloten zijn, zoals horeca, kappers en schoonheidssalons. De regeling is bekend als “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19” (“TOGS”). Informatie van de Rijksoverheid staat hier. De Beleidsregel bevat de wetteksten. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. Het loket is op 27 maart 2020 open gegaan voor aanmelding! Ondernemingen hebben 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. Aanvragen kan alleen online. RVO heeft voorwaarden, toelichting en de mogelijkheid van aanmelding hier vermeld. Er is een lijst met branches en sectoren (sbi-codes) (met zoektool op basis van KvK-nummer) die in aanmerking komen voor de TOGS. RVO kijkt naar de sbi-code van de hoofdactiviteit (deze wordt als bovenste genoemd op het KvK-uittreksel). Deze lijst is op 1 april geactualiseerd (dit betreft met name “non food”). Op 7 april is wederom een uitbreiding van de lijst bekendgemaakt (deze ondernemers kunnen vanaf 15 april de tegemoetkoming aanvragen). Wij spreken de hoop uit dat de werkelijke activiteit bepalend zal zijn (en niet alleen die welke – toevallig of niet – als bovenste genoemd staat). Bent u van mening dat een bepaalde sbi-code ten onrechte niet op de lijst staat, dan kunt u dat melden met een formulier.

 

Op 20 mei 2020 is bekend gemaakt dat de TOGS een opvolger krijgt, met soortgelijke strekking: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Bedrijven in bepaalde zwaar getroffen sectoren krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden.

TOZO (zelfstandigen/ondernemers/ZZP-ers/bepaalde DGA’s)

Voor ondernemers geldt de Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) (geldt ook voor andere zelfstandig ondernemers!!). Deze regeling wordt door gemeenten uitgevoerd en biedt een aanvulling tot bijstandsniveau, over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Dat betekent voor een ondernemer aanvulling tot € 1.050 netto per maand; voor een gezin met twee ondernemers geldt aanvulling tot 1.500 netto per maand. Deze staat bekend als “Tozo” (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Check de website van uw gemeente hoe u zich kunt aanmelden. Een aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend voor maximaal drie maanden. In de Kamerbrief van 27 maart 2020 staat de uitwerking van de regeling. Een aantal gemeenten heeft hun loket al geopend voor aanmeldingen. Vanaf 30 maart 2020 zijn de loketten van alle gemeenten geopend. Hier staan vragen & antwoorden.

In de Kamerbrief van 27 maart wordt aangegeven dat ook DGA’s onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Tozo: “Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.” De voorwaarde “volledige zeggenschap” roept vragen op, die naar wij hopen spoedig beantwoord worden. Wij hopen dat de “Tozo” en de “NOW” goed op elkaar aansluiten, zodat er geen DGA’s tussen wal en schip belanden.

Op 20 mei 2020 is bekend gemaakt dat de TOZO wordt verlengd (TOZO 2). Daarbij zal wel een toets op het partnerinkomen gaan gelden.

Belastingdienst

De Belastingdienst verleent op verzoek bijzonder uitstel van betaling van belastingen bij betalingsproblemen in verband met het coronavirus. Een verzoek kan schriftelijk worden gedaan bij de Belastingdienst, met vermelding van welke belastingen het uitstelverzoek betreft en dat de uitbraak van het coronavirus de betalingsproblemen heeft veroorzaakt. Het kan ook middels een online formulier (met DigiD). U kunt bijzonder uitstel aanvragen zodra u een aanslag hebt. Bijvoorbeeld, u heeft een aangifte loonheffingen over de maand februari, die betaald moet worden op uiterlijk 31 maart, die betaalt niet, na ongeveer 3 weken ontvangt u een naheffingsaanslag met boete van de Belastingdienst. Dan kunt u bijzonder uitstel aanvragen (daarmee vervalt de boete). U kunt dan ineens uitstel vragen voor meerdere belastingen en meerdere aanslagen. Uitstel wordt standaard voor 3 maanden verleend en geldt dan tevens voor overige aanslagen (van de belastingsoort waarvoor u uitstel heeft gevraagd) die binnen die periode worden opgelegd. Zie het meest recente bericht van 8 april over bijzonder uitstel van betaling, de toelichting en online formulier en over betalingsuitstel en overige belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers). Denk ook aan de mogelijkheid van Kort Telefonisch Uitstel (1 aanslag, max. 4 maanden uitstel; max. € 20.000). Ook voor deblokkeren van G-rekeningen (zie laatstgenoemde link) is er een tegemoetkoming. U kunt voorts denken aan hetverlagen van voorlopige aanslagen.

Op 1 april 2020 verscheen op het Forum Fiscaal Dienstverleners (zie de melding op LinkedIn) een bericht over het gebruikelijk loon van de DGA in tijden van coronacrisis. “Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.” Dus aan het einde van 2020 zo nodig alsnog verhogen (N.B. niet andersom).

Op 24 april 2020 is het pakket “nieuwe maatregelen vanwege de coronacrisis” bekendgemaakt. Het betreft versnelde verliesverrekening vpb, gebruikelijk loon DGA, urencriterium ZZP-ers en ondernemers, aftrek hypotheekrente bij aflossingspauze, de werkkostenregeling en uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap.

N.B. Voor bestuurders (zoals directeuren-grootaandeelhouders / DGA’s dat zijn) is tijdige melding van betalingsonmacht belangrijk in het kader van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid (zie ook de brochure). Gebruik voor melding van betalingsonmacht voor belastingen en premies het formulier van de Belastingdienst. Op 8 april heeft de Belastingdienst laten weten dat een verzoek om bijzonder uitstel van betaling zal gelden als melding van betalingsonmacht (nadere/officiele info volgt). Vanaf 9 april staat dat vermeld op de website van de Belastingdienst (onderdeel “Bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden”, kopje Melding betalingsonmacht). Ook voor betalingsonmacht aangaande pensioenpremies kan een meldingsplicht voor betalingsonmacht gelden.

Pensioenuitvoerders

De pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars, premiepensioeninstellingen) hebben op zaterdag 21 maart 2020 bekendgemaakt dat ze coulance hebben voor werkgevers die in de problemen zijn gekomen als gevolg van het coronavirus. Ze kunnen uitstel van afdracht van de pensioenpremies krijgen. Dus neem contact op met het pensioenfonds indien u uitstel van betaling zou willen. Zie bijvoorbeeld dit bericht van het Pensioenfonds Detailhandel.

Diversen

 • Vanaf 16 maart 2020 is de regeling Borgstelling MKB (BMKB) verruimd. Dat is een borgstelling door de overheid, waardoor het MKB makkelijker bancaire financiering (of verruiming daarvan) kan krijgen. Info bij RVO en uw bank.
 • ABN Amro, ING, Rabobank, De Volksbank en Triodos hebben op 19 maart 2020 bekendgemaakt dat ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen een half jaar uitstel van aflossing (“aflossingspauze”) krijgen op hun leningen bij de bank. Enkele banken hebben aangegeven ook voor prive-hypotheken tijdelijk uitstel van betaling te verlenen bij moeite met hypotheeklasten als gevolg van het coronavirus. Raadpleeg uw bank voor de voorwaarden.
 • De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket voor ondernemers geopend, met contactmogelijkheden om ondernemersvragen over Corona te stellen, veelgestelde ondernemersvragen over Corona, tips, info.
 • Sommige gemeenten hebben naast de “Tozo” nog andere tegemoetkomingen voor ondernemers bekend gemaakt. Dit verschilt per gemeente, dus ga dit na op de website van uw gemeente. Bijvoorbeeld de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen bieden ondernemers uitstel van betaling voor de verschuldigde lokale lasten.
 • Op 22 maart 2020 heeft de Unie van Waterschappen bekendgemaakt dat de waterschappen ondernemers met betalingsproblemen in verband met het coronavirus helpen. Ze bieden o.a. uitstel van betaling.
 • Veelgestelde vragen (en antwoorden) over het coronavirus en sport (clubs, sporters, sportondernemers) zijn hier te vinden.
 • Er zijn verhuurders van bedrijfspanden die (soms op verzoek, soms zelfs spontaan) korting op de huur bieden.
 • Op 5 april 2020 wwrd bekend dat zorgverzekeraars bepaalde zorgverleners steunen. Zorgverzekeraars bieden zorgaanbieders financiele compensatie voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Het betreft zorgverleners die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Bijvoorbeeld eerstelijns laboratoria, tandartsen (mondzorg), kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. Zij krijgen een maandelijkse “continuïteitsbijdrage”. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. Het nieuwsbericht van Zorgverzekeraars Nederland van 1 mei 2020 over deze regeling staat hier.
 • 7-4-2020. De Nederlandse overheid stelt zich garant (=herverzekering) voor leveringen van ondernemers aan winkels en horecazaken uit het mkb-segment, tot een bedrag van 12 miljard euro.
 • Ouders krijgen de eigen bijdrage kinderopvang vergoed, zie het bericht van 17 april 2020.
 • 8-5-2020. 750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC).