Registratieplicht uitleners arbeidskrachten (WAADI)

Registratieplicht uitleners arbeidskrachten (WAADI)

 

Wetswijziging ‘WAADI’


Op 1 juli 2012 is de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) gewijzigd. Deze wetswijziging verplicht ondernemingen die personeel uitlenen om dit kenbaar te maken in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (registratieplicht).

Deze wet heeft als doel het bestrijden van malafide uitzendondernemingen en uitzendbureaus en het voorkomen van uitbuiting van werknemers, maar ziet op alle ondernemingen en instellingen die – kort gezegd  - tegen vergoeding personeel uitlenen. Het niet voldoen aan de registratieplicht kan leiden tot een boete van € 12.000 per arbeidskracht (bij tweede overtreding € 24.000 en bij derde overtreding € 36.000). De controle wordt uitgevoerd door de inspectie van het SZW (voormalige arbeidsinspectie).


Registratieplicht


De registratieplicht geldt als sprake is van “het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander, voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.” Ook het incidenteel ter beschikking stellen van een medewerker leidt tot registratieplicht!

De registratieplicht geldt niet bij uitlening binnen concern-verband. Hetzelfde geldt voor het inzetten van personeel om bij een klant een opdracht uit te voeren. Bijvoorbeeld een hoveniersbedrijf dat een medewerker inzet om bij een klant een tuin aan te leggen. Een consultancybureau dat een medewerker naar een klant stuurt om tijdelijke onderbezetting op te vangen valt echter wel onder de registratieplicht.

Het verdient aanbeveling om uw (model-)contracten eens tegen het licht te houden. Stelt u ter beschikking onder leiding/toezicht van uw klant of is sprake van een opdracht? Het onderscheid is soms flinterdun. Let op: een switch van ter beschikking stellen onder toezicht/leiding van de klant naar ‘opdracht’ kan een grote wijziging van uw aansprakelijkheidspositie met zich brengen!


ZZP / DGA


Uit de beantwoording van vragen op de website van de Kamer van Koophandel blijkt dat ZZP-ers doorgaans niet onder de registratieplicht vallen. Om onder de regeling te vallen moet immers sprake zijn van drie partijen: uitlener, inlener, arbeidskracht. Een ZZP-er is zowel uitlener als arbeidskracht is (hij/zij leent zichzelf uit), waardoor er slechts sprake is van twee partijen. Dat zal anders zijn voor de ZZP (DGA) die ervoor heeft gekozen te werken middels een B.V.! Dan geldt toch de registratieplicht! Een VAR-dga brengt hierin geen verandering.

Bij Besluit van 17 februari 2014 is bekend gemaakt dat geen boete wordt opgelegd aan een B.V. die uitsluitend haar bestuurder als arbeidskracht ter beschikking stelt en deze bestuurder (eventueel samen met de echtgenoot) alle aandelen in de B.V. houdt. (al heeft minister Asscher op 1 november 2013 laten weten hiermee soepel om te gaan in de boetesfeer). Een VAR-dga brengt hierin geen verandering.

 

Let op: in het geval een ZZP-er een of meer andere ZZP-ers inhuurt voor een klus kan sprake zijn van registratieplicht!


Wijziging KvK-vermelding nodig? Opgelet!


Wanneer u arbeidskrachten ter beschikking stelt en dat op dit moment nog niet staat vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan is het raadzaam dat alsnog te doen. Als u bedrijfsmatig personeel uitleent (bijv. uitzendbureaus, detacheringsbureaus, payrolling-bedrijven) kunt u dat doen door middel van formulier 14 (vraag 4.2). Indien u niet-bedrijfsmatig (=overige bedrijven) personeel uitleent kunt u dat doen door middel van een brief of een email aan uw lokale Kamer van Koophandel, waarin u aangeeft dat uw bedrijf arbeidskrachten ter beschikking stelt. Let daarbij wel goed op! Een wijziging van uw activiteiten bij de Kamer van Koophandel kan een aantal (ongewenste) gevolgen hebben voor uw onderneming:

  • De Belastingdienst zou kunnen controleren of uw onderneming in de juiste sector is ingedeeld (bijv. als u onder de uitzendsector zou moeten vallen: deze sector heeft een hogere sectorpremie dan bijvoorbeeld ‘zakelijke dienstverlening’).
  • De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten kan aankloppen ter controle of de CAO van toepassing is (raadpleeg hier de Uitzend-CAO).
  • De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten kan komen controleren of terecht geen pensioenpremies zijn afgedragen (raadpleeg hier de website van StiPP)

Alvorens een wijziging / aanvulling van uw activiteiten aan de Kamer van Koophandel door te geven adviseren wij u zich over de mogelijk neveneffecten te (laten) informeren.


Inlenen

 

Ook als u personeel ‘inleent’ is het opletten geblazen! U mag dat volgens de WAADI op straffe van eerdergenoemde boetes alleen doen bij uitleners die voldoen aan de registratieplicht (en u moet dat kunnen bewijzen). Als u op dit moment personeel heeft ingeleend of gaat inlenen, adviseren wij u dan ook te controleren of de uitlener als zodanig is ingeschreven. De Kamer van Koophandel heeft daarvoor op haar website een tool geplaatst. Deze check op basis van het KvK-nummer van de uitlener vermeldt niet de naam van de uitlener en vormt daarom naar onze mening niet voldoende bewijs. Het verdient daarom aanbeveling een KvK-uittreksel van de uitlenende partij te bewaren.


Samenvatting


De gewijzigde WAADI is wetgeving om serieus te nemen! Uitleners: zorg ervoor dat ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ onderdeel vormt van uw KvK-vermelding, maar breng alvorens een wijziging in te schrijven eerst eventuele neveneffecten in kaart. Inleners: doe alleen zaken met uitleners die voldoen aan de registratieplicht.

Dit document is bedoeld om u attent te maken op een wetswijziging die voor uw onderneming van belang kan zijn. We hopen dat dit voor u aanleiding is de gevolgen voor uw onderneming te (laten) onderzoeken. Daarbij adviseren wij u bij twijfel professionele hulp – van bijvoorbeeld een advocaat – in te schakelen!

 

RBvK, augustus 2012 (laatste update: maart 2014)