Stamrecht-B.V., 'ja' of 'nee'?

Stamrecht-B.V., 'ja' of 'nee'?

 

N.B. Per 1 januari 2014 is de 'stamrechtvrijstelling' afgeschaft. Afgezien van enkele specifieke situaties die onder overgangsrecht vallen is het vanaf 2014 niet meer mogelijk om - fiscaal-gefacilieerd - een stamrecht-B.V. op te richten!! Zie ook de 'UPDATES' onderaan dit artikel.

 

Inleiding

U verliest uw baan, maar krijgt gelukkig (…) een ontslagvergoeding. Laten we hopen dat het een echte ‘Gouden Handdruk’ is en geen zilver, brons of zelfs ijzer….. Nadat u zich bij het UWV heeft gemeld voor het aanvragen van een WW-uitkering (!!) komt de vraag op wat u het beste met de ontslagvergoeding kunt doen. Enig speurwerk op het WWW levert al snel wat aanwijzingen op. Ook dit artikeltje bereikte uw beeldscherm en ik hoop u wat aanwijzingen in de goede richting te geven. Welke keuzemogelijkheden heeft u, waar doet u goed aan, valkuilen stamrecht-B.V.

 

Ontslagvergoeding, wat nu?

De eerste vraag om te stellen bij het maken van de afweging is of u het geld direct nodig heeft om van te leven. Zo ja, dan ligt het ineens laten uitbetalen van de ontslagvergoeding of het direct laten ingaan van een uitkering middels een stamrechtverzekering of stamrechtspaarrekening voor de hand. Een stamrecht-B.V. zal dan vaak niet de beste keuze zijn, behalve bij een zeer hoge ontslagvergoeding. Als u het geld niet direct nodig heeft, dan doemt een aantal keuzemogelijkheden op. In welke vorm giet u de ontslagvergoeding? Nu belasting betalen of later? Heeft u direct geld nodig voor een bepaald doel?

 

Keuzemogelijkheden

U staat voor een keuze tussen de volgende alternatieven:

 • uitkering ineens door de ex-werkgever (met de mogelijkheid fiscaal gebruik te maken van de middelingsregeling en van de jaarruimte / reserveringsruimte voor het storten op een lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering)
 • de ontslagvergoeding onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij (stamrechtverzekering), zodat u de ontslagvergoeding in (al of niet direct ingaande) termijnen zult genieten.
 • de ontslagvergoeding laten storten op een stamrechtspaarrekening (of stamrechtbeleggingsrekening).
 • een stamrecht-B.V. oprichten.
 • een stamrechtverzekering waarbij de ex-werkgever optreedt als uitvoerder / verzekeraar. Het geld blijft dan onder beheer van de ex-werkgever. Dit zal niet vaak de voorkeur hebben (deze optie laat ik daarom verder onbesproken).

 

Welke kiest u?

Het maken van een keuze vergt wat berekeningen / prognoses, waarbij de kosten en rendementen van de verschillende keuzemogelijkheden belangrijk zijn (N.B. beleggingsrisico!). Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat er netto in privé overblijft. Daarnaast is een afweging nodig van de hoeveelheid flexibiliteit die u nodig heeft in relatie tot de flexibiliteit van de verschillende keuzemogelijkheden. In het algemeen geldt dat:

 • de uitkering ineens vaak een hoge belastingdruk oplevert, maar u met het netto-bedrag volledig vrij bent in uw keuzes. De belastingdruk kan vaak gematigd worden door gebruik te maken van de middelingsregeling.
 • de stamrechtverzekering u uitstel van belastingheffing brengt en veelal een lagere belastingdruk dan uitbetaling ineens, maar u wel een verzekeringsproduct moet zien te vinden met - indien nodig - voldoende flexibiliteit in de uitkeringen, en lage kosten! Een levenslange uitkering is mogelijk (met overgang van de uitkering naar de partner bij uw overlijden, indien gewenst)! Een stamrechtverzekering kent 'sterfterisico' (als de gerechtigden tot de uitkering zijn overleden, komt de waarde van de verzekering toe aan de verzekeraar), tenzij een 'contraverzekering' wordt afgesloten.
 • de stamrechtspaarrekening veel weg heeft van de stamrechtverzekering, maar als "onderstel" een bankrekening heeft (of een beleggingsrekening), dus vaak zeer lage kosten. Een bankspaarrekening kent geen sterfterisico (de bankrekening vererft). Een levenslange uitkering is niet mogelijk ("levenslang" bij banksparen is 20 jaar).
 • de stamrecht-bv de meeste flexibiliteit kent in de uitkeringen en in het aanwenden van het geld en u grip heeft, (omdat u bij het geld kunt!), maar ook het meest bewerkelijk is (B.V. oprichten, jaarrekening nodig, loonadministratie, geld / beleggingen beheren), kosten met zich brengt en wat zelfbeheersing vergt (u kunt immers bij het geld....).

 

De ervaringen binnen ons kantoor leren ons - ter indicatie - dat:

 • bij lage ontslaguitkeringen (bijv. tot 20.000) vaak wordt gekozen voor uitkering van de ontslagvergoeding ineens, onder inhouding van loonheffing door de werkgever.
 • bij uitkeringen van € 20.000 - € 75.000 waarbij het geld niet direct nodig is vaak gekozen wordt voor de stamrechtspaarrekening.
 • bij uitkeringen vanaf 75.000, en in gevallen waarin geld nodig is voor de start van een onderneming, de stamrecht-B.V. vaker in beeld komt.

 

Het voorgaande biedt wellicht wat houvast als vuistregels, maar niet meer dan dat. uiteraard is elke situatie anders en verdient elk geval een eigen afweging.

 

Valkuilen / aandachtspunten stamrecht-B.V.

De stamrecht-B.V. lijkt een mooie oplossing (en is dat vaak ook!), maar pas op: er zijn wat valkuilen.  Ik noem er een aantal:

 • te snel - bijv. bij een te laag bedrag of met de wens om bij het geld te kunnen - kiezen voor stamrecht-B.V.
 • 'even' 'wat' geld uit de B.V. lenen. Op dat moment realiseert men zich niet altijd dat een lening terugbetaald moet worden. Er moeten immers t.z.t. stamrechtuitkeringen mee worden betaald. Te grote opnamen, zonder schriftelijk vastgelegde leningsovereenkomst onder zakelijke voorwaarden, kunnen 'afkoop' van het stamrecht tot gevolg hebben (met alle fiscaal rampzalige gevolgen van dien).
 • tegenvallend rendement op het stamrechtkapitaal. Dit kan ertoe leiden dat er niet genoeg geld is om de stamrechtuitkeringen tot aan het einde toe te betalen.
 • er kan niet naar willekeur geld uit het stamrecht worden opgenomen (bijv. de ene maand € 500 en de volgende maand € 4.000, en dan een maand niets). Een uitkering is gebonden aan een leeftijdsafhankelijke minimale looptijd (hetzelfde geldt overigens voor uitkeringen uit een stamrechtverzekering of stamrechtspaarrekening) en moet vast en gelijkmatig zijn. Wel is flexibiliteit te bewerkstelligen door te kiezen voor kortlopende uitkeringen en kan een eenmaal lopende uitkering worden omgezet andere (al dan niet uitgestelde) uitkering.
 • een ontslagvergoeding mag niet zijn ingegeven door de wens van werkgever en werknemer om op deze wijze een soort verkapte VUT-regeling te treffen. In dat geval loopt de werkgever het risico van een strafheffing van 52%. Dit doet zich niet voor in reeële ontslagsituaties.

 

Een aantal van deze valkuilen staat hoog op het 'lijstje' van de Belastingdienst. In 2013 voert de Belastingdienst het 'project stamrecht-B.V.' uit, waarin stamrecht-B.V.'s met onderdekking worden benaderd en waarbij wordt onderzocht op welke wijze de onderdekking is ontstaan. Indien onzakelijk handelen met de aandeelhouder - zoals het verstrekken van een geldlening onder (te) vriendelijke voorwaarden - daarin een rol heeft gespeeld kunnen de fiscale gevolgen ingrijpend zijn...!

 

Samenvattend

Keuze genoeg, maar welke keuze past het beste bij uw situatie? De flexibele B.V. ('Flex-B.V.', die we kennen sinds oktober 2012) maakt de drempel tot oprichting van een stamrecht-B.V. in ieder geval wat lager. Bent u bezig met uw afweging en neigt u naar het oprichten van een stamrecht-B.V., werpt u dan in ieder geval nog even een blik op de bevengenoemde valkuilen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Met wat rekenwerk is er in elke situatie een goed plan te verzinnen en zal blijken dat een stamrecht-B.V. lang niet altijd de beste oplossing is.

 

Ons kantoor heeft de nodige ervaring in het helpen bij het maken van de juiste keuze bij de aanwending van een ontslagvergoeding, in het opzetten van een stamrecht-B.V. en in het opstellen van stamrechtovereenkomsten (met keuzemogelijkheden en flexibiliteit), en daarnaast in het verzorgen van administraties, jaarrekeningen, fiscale aangiften, actuariële berekeningen en salarisadministraties van stamrecht-B.V.'s. Ook het opheffen van stamrecht-B.V.'s (in het geval u wellicht ooit de verkeerde keuze heeft gemaakt) is ons niet onbekend.

 

UPDATE 18 september 2013 (Belastingplan 2014)

Op Prinsjesdag 2013 heeft het kabinet het Belastingplan 2014 bekendgemaakt. Onderdeel daarvan is de afschaffing per 1 januari 2014 van de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen. Een ontslagvergoeding zal vanaf 2014 dan ook op normale wijze worden belast, met slechts de middelingsregeling om te proberen de belastingdruk te dempen.... In gevallen waarin ontslag al is aangezegd (of is te voorzien) kan worden bezien of het tijdpad voor afwikkeling van het ontslag kan worden aangescherpt om toch nog van de stamrechtvrijstelling gebruik te kunnen maken. Bestaande stamrechten - bij stamrecht-B.V. of bij een verzekeringsmaatschappij of als bancair stamrecht - kunnen blijven bestaan. Er komt echter ook een mogelijkheid om het stamrecht ineens uit te laten keren (met ter stimulering een vrijstelling van 20% van de uitkering; de '80%-regeling'!), hetgeen in bepaalde situaties zeker het overwegen waard zal zijn!
 

UPDATE 25 oktober 2013 (wijziging Wetsvoorstel Belastingplan 2014)

Op 25 oktober 2013 verscheen de Tweede Nota van Wijziging bij het Belastingplan 2014. Deze wijzigt het oorspronkelijke wetsvoorstel Belastingplan 2014 o.a. op het punt van de “80%-regeling” bij afkoop in 2014 van stamrechten. Om in 2014 gebruik te kunnen maken van deze regeling van uitkering ineens met vrijstelling van 20% van de uitkering moet het geld - de ontslagvergoeding - voor 15 november 2013 in een stamrecht (stamrechtspaarrekening / stamrechtverzekering / stamrecht-B.V.) zijn gestort! Daarmee beoogt men 'anticipatie' te voorkomen ....

Indien u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met Erik van Kan (telefonisch of per email via ons contactformulier).