Wijzigingen arbeidsrecht 2015

Wijzigingen arbeidsrecht 2015

 

De komende tijd gaat er veel veranderen op het gebied van arbeidsrecht. Niet alle wijzigingen gaan op dezelfde datum in. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

                   

01-01-2015 Proeftijd

Vanaf 1 januari 2015 geldt:

 • Overeenkomst korter dan 6 maanden: geen proeftijd.
 • Overeenkomst langer dan 6 maanden: maximaal 1 maand proeftijd.
 • Overeenkomst langer dan 2 jaar: maximaal 2 maanden proeftijd.
 • Overeenkomst voor de duur van het project: maximaal 1 maand proeftijd.

 

In een CAO kan hierop een afwijking zijn vastgelegd. Deze blijft geldig totdat de looptijd van de CAO is verstreken, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.

 

01-01-2015 Concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen nog een concurrentiebeding worden opgenomen als sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Let op: deze dienen in iedere (nieuwe) arbeidsovereenkomst benoemd te worden. Wanneer de werknemer van een tijdelijke naar een vaste overeenkomst gaat, dient het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk vastgelegd te worden.
 

01-01-2015 Nuluren / min-max contract

Bij een tijdelijk contract geldt dat de werknemer na zes maanden een contract heeft voor het gemiddeld aantal uren van de 3 maanden voorafgaand. CAO’s mogen niet meer afwijken van de wettelijke regeling, tenzij sprake is van een functie van incidentele aard of zonder vaste omvang.


01-01-2015 Aanzegging (ook voor bestaande overeenkomsten)

Voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer, die op of na 1 februari 2015 eindigen, gaat een wettelijke aanzegtermijn gelden. U moet de werknemer uiterlijk 1 maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van het contract. Dit geldt zowel bij beëindiging, als bij voortzetting van de overeenkomst. Indien de aanzegging later wordt gedaan bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het salaris over de periode waarin u te laat heeft aangezegd. Bij een contract voor de duur van een bepaald project of werk is geen aanzegging noodzakelijk.

 

01-07-2015 Tijdelijke contracten (ketenregeling)

In de ketenregeling is geregeld dat maximaal 3 opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd gesloten mogen worden binnen een maximumtermijn. Het vierde opvolgende contract geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt op het moment dat de duur van de contracten de maximumtermijn overstijgt.

 

Vanaf 1 juli 2015 geldt:

 • de maximumtermijn van de ketenregeling wordt teruggebracht van 3 naar 2 jaar.
 • de tussenpoos wordt verlengd van 3 naar 6 maanden. Na deze 6 maanden kan opnieuw een tijdelijk contract afgesloten worden, mits dit niet op voorhand is afgesproken.
 • Niet verlengde contracten voor een bepaald project of werk mogen afgesloten worden voor een langere tijd dan 2 jaar.


Een CAO mag hiervan nog beperkt afwijken (max. 6 overeenkomsten in 4 jaar). Oude regelingen in CAO’s en arbeidsovereenkomsten blijven geldig, totdat de looptijd is verstreken, maar uiterlijk tot 1 juli 2016.

 

De ketenbepaling is niet van toepassing op:

 • Werknemers jonger dan 18 die minder dan 12 uur werken. De overeenkomst die de werknemer heeft als hij 18 wordt is de eerste in de keten.
 • Overeenkomsten aangegaan i.v.m. de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

 

01-07-2015 Transitievergoeding

Bij ontslag van de werknemer bent u een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer indien het dienstverband (tijdelijk of vast) tenminste 24 maanden heeft geduurd.

 

De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest en bedraagt:

 • De eerste tien jaar: 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar.
 • Vanaf het 10e dienstjaar: 1/2 bruto maandsalaris per dienstjaar.
 • Vanaf het 10e dienstjaar voor werknemers van 50 jaar of ouder: 1 bruto maandsalaris per dienstjaar.
 • Maximaal € 75.000, tenzij de werknemer meer verdient dan bedraagt de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

 

De transitievergoeding is niet van toepassing op:

 • Ontslag als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
 • Werknemers jonger dan 18 die minder dan 12 uur werken. Ook als de werknemer ontslagen wordt als hij inmiddels 18 jaar is.
 • De werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • Faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de werkgever.

 

Samenvattend wijzigingen arbeidsrecht 2015

De Wet Werk en Zekerheid wijzigt het arbeidsrecht in 2015 in stappen. Vooral voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten (arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) zijn de veranderingen ingrijpend en is oplettendheid geboden: u zit immers nog sneller aan een werknemer 'vast'. Het is verstandig te inventariseren of uw (model-)arbeidsovereenkomsten moeten worden aangepast en er voor te zorgen dat uw personeelsadministratie erop ingericht is om bijvoorbeeld de aanzegtermijn te signaleren.

 

We hebben u hiermee een beknopte samenvatting gegeven van de wijzigingen van het arbeidsrecht in 2015. Laat u in concrete situaties goed adviseren! Voor vragen of nadere toelichting weet u ons te vinden! U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch (015-2136746).

 

Wellicht ook interessant voor u: onze dienstverlening op het gebied van salarisadministratie.