Checklist jaarrekening

 • Stel vast, dat de beginbalans correct is ingebracht en aansluit met het jaarrapport van vorig jaar.
 • Vaste activa:
  -Controleer het jaaroverzicht van de vaste activa en of dit aansluit met de saldi op de grootboekrekeningen.
  -Controleer of de boekwaarde aan het einde van het jaar van de panden niet onder de bodemwaarde (50%/100% van de WOZ-waarde) uitkomt.
  -Maak van alle investeringen en desinvesteringen een kopie.
 • Stel vast welk resultaat deelnemingen er is, en of er dividend van een deelneming is ontvangen en verwerk dit.
 • Maak een kopie of een specificatie van de voorraad en het onderhanden werk en sluit deze aan op de saldibalans. Check afloop OHW.
 • Maak een kopie van de debiteurenlijst en sluit deze aan met de saldibalans.
 • Maak een bespreekpunt van de “oude” dubieuze debiteuren. Neem zo nodig een voorziening op.
 • Maak een specificatie van de rekening waarborgsommen e.d. en sluit deze aan met de saldibalans.
 • Stel vast, dat de rekening kruisposten op nul loopt. Zo niet, maak een specificatie van het saldo en beoordeel de afloop.
 • Stel vast, dat het saldo van de rekening vraagposten op nul loopt. Zo niet, maak een specificatie van het saldo.
 • Maak een kopie van het laatste kasblad en sluit dit aan op de saldibalans.
 • Maak een kopie van het laatste dagafschrift van de bankrekeningen en sluit het eindsaldo aan op de saldibalans.
 • Maak een kopie van de crediteurenlijst en sluit deze aan met de saldibalans.
 • Maak een specificatie + kopie van de te vorderen, vooruitbetaalde en de te betalen posten en vergelijk dit met het saldo ultimo vorig boekjaar en controleer dit met de betalingen en ontvangsten in het volgende boekjaar.
 • Maak een specificatie van het saldo van de rekening nettolonen en stel vast dat dit saldo in het begin van volgend boekjaar “wegloopt”.
 • Stel vast dat het saldo van de rekening afdracht LB overeenkomt met de laatste aangifte LH over het laatste boekjaar.
 • Stel vast dat het saldo reservering vakantietoeslag overeenkomst met de loonadministratie (overzicht zit in jaarwerk Easylon in Alure). Neem zo nodig reservering vakantiedagen (incl./excl. sociale lasten) op.
 • Privé(-kosten):
  -Maak een specificatie van de rekening-courant directie en vergelijk mutaties met de mutaties van vorig boekjaar. In geval van een holding verwerk alle mutaties in de werkmij m.b.t. rekening-courant in de holding.
  -Bereken de rente over het gemiddelde saldo van de rekening-courant met de directie en boek de rente.
  -In geval van eenmanszaak beoordeel de privé-uitgaven/-stortingen.
  -Vof/maatschap: stel vast dat privé-opnamen / belastingen e.d. binnen op de juiste vennoot/maat zijn geboekt?
 • Controleer of de voorziening voor het pensioen in eigen beheer klopt met de voorziening zoals vermeld op de pensioenberekening. Alle pensioenvoorzieningen (ingegaan/nog niet ingegaan) en ingegane lijfrenten/stamrechten worden actuarieel berekend! Alleen lijfrente/stamrecht die nog niet ingegaan zijn niet (die renten jaarlijks op).
 • Controleer de aanslagen vennootschapsbelasting en sluit deze aan op de rekening vennootschapsbelasting.
 • BTW:
  -Verwerk de BTW over privégebruik als dit nog niet gedaan is of controleer de berekening.
  -Stel vast dat er verband is tussen af te dragen omzetbelasting en omzet.
  -Beoordeel de bedragen geboekt op te vorderen btw.
  -Maak BUA-berekening.
  -Zorg dat op rekening 1995 de BTW over de laatste periode en de suppletie afzonderlijk zichtbaar zijn (niet samenvoegen) en check of de bedragen sporen met de laatste aangifte en de suppletie.
  -Handel oude openstaande bedragen af (BTW-balansschulden!).
 • Financieringen:
  -Controleer de mutaties in de rekeningen hypotheken, leningen en leaseverplichtingen.
  -Controleer of er kopieën zijn van de leningsovereenkomsten of leasecontracten.
  -Controleer de betaalde rente of boek de financieringskosten.
 • Stel vast dat de kosten uit de loonjournaalpost overeenkomen met de bedragen op de grootboekrekeningen van de loonkosten.
 • Stel vast dat alle huurtermijnen in de kosten zijn opgenomen.
 • Stel vast dat de afschrijvingen in de kosten overeenkomen met de afschrijvingsstaat.
 • Loop de overige grootboekrekeningen door op bijzondere posten en analyseer deze posten.
  Maak een kostenvergelijking dit boekjaar – vorig boekjaar.
 • Beoordeel de brutowinstmarge in vergelijking met vorige jaren.
 • Stel vast dat rekening is gehouden met:
  -privégebruik auto.
  -privégebruik telefoon.
  -privégebruik goederen.
  -dividenduitkering.
 • Beoordeel bij rechtspersonen (bijv. B.V.) welke verschillen de gehanteerde fiscale grondslagen opleveren t.o.v. commerciele grondslagen (afdeling6, titel 9 boek 2 BW) en vermeld deze in de toelichting op de jaarrekening. Pensioen in eigen beheer levert altijd een te vermelden verschil op! Bij lijfrente/stamrecht is er een C-F verschil als de uitkeringen zijn ingegaan. Andere veel voorkomende verschillen: actieve/passieve belastinglatenties, panden (als fiscaal op bodemwaarde).
 • Vul bij B.V.’s het aantal medewerkers correct in (t.b.v. de publicatiestukken KvK).
 • Vul geen onzin in bij de doelomschrijving, dus niet klakkeloos de omschrijving uit KvK overnemen; wat doet de onderneming werkelijk!
 • Als je de statutaire vestigingsplaats van een B.V. vermeldt check in statuten/KvKuittreksel. Dit is niet altijd gelijk aan de huidige vestigingsplaats.
 • Check de NAW-gegevens die in het rapport worden gebruikt met de actuele gegevens (Alure).
 • Lees de jaarrekening een keer goed door voordat je deze afrondt!
 • Maak doos A en doos B aan de hand van de inhoudsopgaven.

Te deponeren / publiceren bij KvK

 • Checklist te deponeren / publiceren gegevens KvK.