Corona-maatregelen voor ondernemers

Noodmaatregelen overheid in verband met coronavirus

De Nederlandse overheid zet alles op alles om Nederland te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus (Covid-19). Men probeert ondernemers op diverse manieren te helpen en te zorgen dat werknemers hun baan kunnen houden. In dit bericht proberen we u op de hoogte te brengen van een aantal belangrijke noodmaatregelen voor ondernemers en beschrijven we enkelen daarvan op hoofdlijnen.

Algemeen

Op dinsdag 17 maart 2020 verscheen het eerste steunpakket; “Noodpakket banen en economie” in verband met de coronapandemie. De samenvatting daarvan leest u hier. Op 20 mei 2020 is een “Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie” verschenen, ook wel bekend als “Noodpakket 2.0”, zie hier de samenvatting. Op 28 augustus 2020 is het derde steunpakket “Steun- en herstelpakket” bekendgemaakt, waarin bestaande regelingen zoals NOW, TVL en Tozo vanaf 1 oktober 2020 met 9 maanden zijn verlengd. Op 27 oktober 2020 verschenen de “Aanvullingen op derde steunpakket corona“. Op 9 december 2020 heeft de overheid bekend gemaakt het steunpakket uit te breiden en geplande versoberingen terug te draaien, zie “Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen”. Op 21 januari 2021 is – volgend op verlenging van de lockdown en invoering van de avondklok – het steunpakket voor banen en economie verlengd tot 1 juli 2021 en uitgebreid, zie Forse uitbreiding steun- en herstelpakket. Het kabinet maakte op 12 maart 2021 een verdere uitbreiding van de steun voor ondernemers bekend. Op 28 mei 2021 verscheen het bericht dat het kabinet het steunpakket banen en economie in het derde kwartaal van 2021 zal voortzetten. Op 29 juni 2021 werd bekend dat het steunpakket wordt aangepast door herstel van de economie. Op 30 augustus 2021 heeft het kabinet in een Kamerbrief bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket met ingang van oktober 2021 grotendeels wordt beëindigd (met o.a. een uitzondering voor de nachthoreca). Staatssecretaris Vijlbrief heeft op 15 oktober 2021 in antwoord op Kamervragen laten weten dat de Belastingdienst tot 1 oktober 2022 – onder voorwaarden – coulant is in het verstrekken van uitstel van betaling voor belastingschulden van ondernemers. Op 26 november 2021 werd bekend dat de meeste steunmaatregelen (zoals NOW, TvL en betalingsuitstel van belastingen) zijn verlengd/heringevoerd, zie hier.

Een overzicht van de financiele regelingen die de overheidt biedt is hier te vinden. Dit is een prima startpunt om te zien voor welke tegemoetkomingen u eventueel in aanmerking komt. In dat kader verwijzen we ook naar de “regelingencheck” en het coronaloket van de Kamer van Koophandel en de “corona calculator” van VNO-NCW en MKB-Nederland.

NOW (tegemoetkoming loonkosten)

Voor werkgevers is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de regeling Werktijdverkorting. De NOW biedt ondernemingen die een bepaald minimaal omzetverlies oplopen in verband met het coronavirus een tegemoetkoming in de loonkosten, gerelateerd aan de omvang de omzetderving. De regeling moet online worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV heeft de informatie over de NOW-aanvraag en de diverse aanvraagperiodes hier vermeld.

Voor de NOW geldt dat ondernemers eerst een voorschot ontvangen en zij later moeten verzoeken om definitieve afrekening. In bepaalde gevallen hoort daar een deskundigenverklaring of accountantsverklaring bij.

Het UWV biedt een Rekenhulp berekening NOW waarmee een inschatting kan worden gemaakt van de definitieve tegemoetkoming op grond van de NOW-regelingen en de eventuele nog te ontvangen of terug te betalen bedragen.

DGA’s kunnen onder de NOW-regelingen vallen als zij niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (dus DGA’s vallen meestal buiten deze regeling).

Het UWV biedt de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen als teveel ontvangen NOW-subsidie moet worden terugbetaald. Dat kan telefonisch of via dit online formulier.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) / TOGS (€ 4.000 tegemoetkoming)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – en voorganger TOGS – is bestemd voor MKB-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Uitleg, voorwaarden en aanvraagmogelijkheden staan hier (RVO) en hier (Rijksoverheid).
19″ (“TOGS”).

Of u / uw bedrijf in aanmerking komt en hoeveel subsidie u kunt verwachten kunt u checken met de Adviestool TVL (RVO).

TOZO (zelfstandigen/ondernemers/ZZP-ers/bepaalde DGA’s)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (“TOZO”) is gericht op zelfstandig ondernemers, waaronder begrepen zzp’ers. Deze voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum is gedaald. De regeling wordt door gemeenten uitgevoerd (dus aanvragen bij de woongemeente) en biedt een aanvulling tot bijstandsniveau. Dat betekent voor een ondernemer aanvulling tot € 1.050 netto per maand; voor een gezin met twee ondernemers geldt aanvulling tot 1.500 netto per maand. De regeling loopt vooralsnog tot 1 juli 2021.

De TOZO voorziet tevens in de mogelijkheid een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157 te krijgen.

Meer informatie over de hoogte, voorwaarden en aanvraag vindt u hier.

DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen kunnen onder voorwaarden voor de TOZO (1+2) in aanmerking komen.

Een mooi startpunt is de TOZO-check (geeft indicatie en verwijst door naar de juiste plek voor aanvraag).

TOFA

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bestemd voor flexwerkers. Is uw inkomen achteruit gegaan door de coronacrisis? Maar komt u niet in aanmerking voor WW of bijstand/TOZO? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de “TOFA”. Meer informatie bij het UWV.

TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor ondernemers voor wie andere noodmaatregelen zoals de Tozo onvoldoende soelaas bieden. De TONK geldt tot 30 juni 2021 en ziet op de periode 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit. Zij stellen daar zelf beleidsregels voor op. De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten, bijvoorbeeld huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen als gas, water en licht. In principe hoeft de ontvanger de ontvangen tegemoetkoming niet terug te betalen. Een ondernemer die op korte termijn voldoende geld heeft om de kosten zelf te dragen, kan de TONK onder voorwaarden als lening verstrekt krijgen. De aanvraagloketten worden vanaf 1 maart 2021 opengesteld (exacte datum kan per gemeente verschillen). Zie hier voor meer info.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft biedt een behoorlijk pakket aan tegemoetkomingen. Op de website van de Rijksoverheid is een samenvatting van corona-maatregelen in verband met belastingen.

Een veel gebruikte tegemoetkoming is het verlenen van uitstel van betaling van belastingschulden. De Belastingdienst heeft de praktische informatie over aanvragen, verlengen en afbetalingsregeling, melding betalingsonmacht etc. op een rijtje gezet, zie “bijzonder uitstel van betaling” van belastingschulden bij betalingsproblemen in verband met het coronavirus. Een verzoek kan door middel van een online formulier (met DigiD) of schriftelijk worden gedaan bij de Belastingdienst. Deze regeling stond open tot 1 oktober 2021, maar is op 26 november 2021 verlengd tot eind 2021. De belastingschulden die onder bijzonder uitstel vallen mogen vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden worden afgelost!

We noemen enkele versoepelingen: gedurende de coronacrisis wordt soepel omgegaan met het “gebruikelijk loon” van de DGA, voor ondernemers geldt een versoepeld urencriterium, voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen is er de “coronareserve”.

De Belastingdienst heeft voor werkgevers een handig overzicht van “Vragen en antwoorden over loonheffingen in verband met de coronacrisis” op haar website opgenomen. Daarin geeft de Belastingdienst haar visie op o.a. de mogelijkheid om werknemers te voorzien van een bureaustoel of beeldscherm voor thuiswerk.

Diversen

  • De regeling Borgstelling MKB (BMKB) is verruimd. Dat is een borgstelling door de overheid, waardoor het MKB makkelijker bancaire financiering (of verruiming daarvan) kan krijgen. Info bij RVO en uw bank.
  • De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket voor ondernemers geopend, met contactmogelijkheden om ondernemersvragen over Corona te stellen, veelgestelde ondernemersvragen over Corona, tips, info. De KvK biedt tevens een informatiewijzer.
  • Sommige gemeenten hebben naast de “Tozo” nog andere tegemoetkomingen voor ondernemers bekend gemaakt. Dit verschilt per gemeente, dus ga dit na op de website van uw gemeente. Bijvoorbeeld de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen bieden ondernemers uitstel van betaling voor de verschuldigde lokale lasten.