Corona-maatregelen voor ondernemers

Noodmaatregelen overheid in verband met coronavirus

De Nederlandse overheid zet alles op alles om Nederland te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. Men probeert ondernemers op diverse manieren te helpen en te zorgen dat werknemers hun baan kunnen houden. In dit bericht proberen we u op de hoogte te brengen van de belangrijkste noodmaatregelen voor ondernemers en beschrijven we enkelen daarvan op hoofdlijnen.

Algemeen

Op dinsdag 17 maart 2020 verscheen het “Noodpakket banen en economie” in verband met de coronapandemie. De samenvatting daarvan leest u hier. Op 20 mei 2020 is een “Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie” verschenen, ook wel bekend als “Noodpakket 2.0”, zie hier de samenvatting. Op 28 augustus 2020 is het derde steunpakket “Steun- en herstelpakket” bekendgemaakt, waarin bestaande regelingen zoals NOW, TVL en Tozo vanaf 1 oktober 2020 met 9 maanden zijn verlengd. Op 27 oktober 2020 verschenen de “Aanvullingen op derde steunpakket corona“.

Een overzicht van de financiele regelingen die de overheidt biedt is hier te vinden. Dit is een prima startpunt om te zien voor welke tegemoetkomingen u eventueel in aanmerking komt. In dat kader verwijs ik ook naar de “regelingencheck” van de Kamer van Koophandel.

NOW (“90%-regeling loonsom”)

Voor werkgevers is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de regeling Werktijdverkorting. De NOW biedt ondernemingen die tenminste 20% omzetverlies leiden in verband met het coronavirus een tegemoetkoming in de loonkosten van 90%, gerelateerd aan de omvang de omzetdaling. De regeling moet online worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV heeft de informatie over de NOW en aanvraagmogelijkheid hier vermeld. De termijn voor aanmelding van de NOW 1.0 is inmiddels op 5 juni 2020 verstreken.

De NOW-regeling is – met wat aanpassingen – verlengd in de vorm van NOW 2.0. Deze kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020. De uiterste datum van indiening van de aanvraag is 31 augustus 2020. Een van de aanpassingen is dat onder NOW 2.0 er in bepaalde gevallen beperkingen zijn gesteld aan het doen van winstuitkeringen en uitbetalen bonssen aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Voorts is er onder NOW 2.0  de verplichting voor de werkgever om werknemers te stimuleren zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet de werkgever bij de NOW 2.0-aanvraag een verklaring afleggen! Het UWV wijst in dit kader op het crisisprogramma Nederland Leert Door (de info beschikbaar vanaf ongeveer half juli 2020) op basis waarvan mensen van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing kunnen volgen en adviezen voor hun ontwikkeling kunnen krijgen.

Op 28 augustus 2020 werd bekend dat de NOW-regeling is verlengd vanaf 1 oktober 2020 met 3x 3 maanden. Dit wordt de “NOW 3.0” genoemd. Meer informatie hier.

DGA’s kunnen onder de NOW-regelingen vallen als zij niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (dus DGA’s vallen meestal buiten deze regeling).

Zowel voor de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat ondernemers eerst een voorschot ontvangen en zij later dit jaar moeten verzoeken om definitieve afrekening. In bepaalde gevallen hoort daar een accountantsverklaring bij.

Het UWV biedt een Rekenhulp berekening NOW (1.0 en 2.0) waarmee een inschatting kan worden gemaakt van de definitieve tegemoetkoming op grond van de NOW-regelingen en de eventuele nog te ontvangen of terug te betalen bedragen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) / TOGS (€ 4.000 tegemoetkoming)

In het Noodpakket van 17 maart 2020 is het “Noodloket” geintroduceerd. Onderdeel daarvan is de ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’. Het betreft een tegemoetkoming in de vorm van een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen in branches en sectoren die het zwaarste getroffen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die op last van de overheid gesloten zijn, zoals horeca, kappers en schoonheidssalons. De regeling is bekend als “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19” (“TOGS”).  Informatie van de Rijksoverheid staat hier. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO en is gesloten per 26 juni 2020.

Op 20 mei 2020 is bekend gemaakt dat de TOGS een opvolger krijgt, met soortgelijke strekking: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Bedrijven in bepaalde zwaar getroffen sectoren, met maximaal 250 werknemers, krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de maanden juni t/m september 2020. Of uw bedrijf tot de aangewezen sectoren behoort kunt u aan de hand van het KvK-nummer checken met deze tool. Aanvragen van de TVL 1 kan tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur. Meer informatie staat hier.

Op 28 augustus 2020 werd bekend dat de TVL met 9 maanden is verlengd vanaf 1 oktober 2020. Op 27 oktober 2020 heeft het kabinet de “Aanvullingen derde steunpakket corona” bekendgemaakt. Daarmee wordt de TVL in het vierde kwartaal van 2020 tijdelijk opengesteld voor alle sectoren. Aanvraag is mogelijk vanaf medio november 2020. Daarnaast is er een extra TVL-vergoeding ingevoerd voor bedrijven en leveranciers in de evenementenbranche.

TOZO (zelfstandigen/ondernemers/ZZP-ers/bepaalde DGA’s)

Voor ondernemers geldt de Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) (geldt ook voor andere zelfstandig ondernemers!!). Deze regeling wordt door gemeenten (dus aanvragen bij de woongemeente) uitgevoerd en biedt een aanvulling tot bijstandsniveau, over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Dat betekent voor een ondernemer aanvulling tot € 1.050 netto per maand; voor een gezin met twee ondernemers geldt aanvulling tot 1.500 netto per maand. Daarbij wordt niet gekeken naar vermogen en naar inkomen van de partner. Deze regeling staat bekend als “Tozo” (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Een aanvraag kon tot en met 31 mei 2020 worden ingediend voor maximaal drie maanden.

De TOZO voorziet tevens in de mogelijkheid een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157 te krijgen.

De TOZO is per 1 juni opgevolgd door de TOZO 2. Deze regeling kan worden toegekend voor 4 maanden vanaf juni en loopt derhalve tot met 30 september 2020. Ook TOZO 2 wordt aangevraagd bij de woongemeente. Dat kan tot en met 30 september 2020 (aanvraag terugwerkend tot 1 juni). Voor ondernemers die TOZO ontvingen is er een verkort formulier. Een verschil met de TOZO is dat voor TOZO 2 wel naar het inkomen van de partner wordt gekeken (partnertoets).

Op 30 juni 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die er voor moet zorgen dat zelfstandigen alsnog met ingang van maart 2020 de TOZO kunnen aanvragen. Dat gaat om zelfstandigen die aanvankelijk niet vanaf maart de TOZO hebben aangevraagd en nu – vanwege partnertoets in TOZO 2 vanaf juni – minder dan 3 maanden TOZO zouden krijgen.

Op 28 augustus 2020 is aangekondigd dat de Tozo, als onderdeel van het derde steunpakket, met 9 maanden wordt verlengd vanaf 1 oktober 2020.

DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen kunnen onder voorwaarden voor de TOZO (1+2) in aanmerking komen.

Een mooi startpunt is de TOZO-check (verwijst door naar de juiste plek voor aanvraag).

TOFA

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bestemd voor flexwerkers. Is uw inkomen achteruit gegaan door de coronacrisis? Maar komt u niet in aanmerking voor WW of bijstand/TOZO? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de “TOFA”. Deze is tot en met 12 juli 2020 aan te vragen bij het UWV.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft biedt een behoorlijk pakket aan tegemoetkomingen. Op de website van de Rijksoverheid is een samenvatting van corona-maatregelen in verband met belastingen.

Een veel gebruikte tegemoetkoming is het verlenen van betalingsuitstel. De Belastingdienst verleent op verzoek “bijzonder uitstel van betaling” van belastingen bij betalingsproblemen in verband met het coronavirus. Een verzoek kan door middel van een online formulier (met Digid) of schriftelijk worden gedaan bij de Belastingdienst, met vermelding van welke belastingen het uitstelverzoek betreft en dat de uitbraak van het coronavirus de betalingsproblemen heeft veroorzaakt. Dit geldt ook voor verlenging van eerder toegekend bijzonder uitstel van betaling. In bepaalde gevallen is bij verlenging een deskundigenverklaring nodig. Dat is bijvoorbeeld wanneer het oorspronkelijke uitstelverzoek een aanslag > € 20.000 betrof. De Belastingdienst kondigt per brief het verstrijken van de uitsteltermijn aan en meldt daarin de mogelijkheid tot verlengen. Op 21 juni 2020 heeft de Belastingdienst in een nieuwsbericht het volgende laten weten “U bent ondernemer en hebt bijzonder uitstel van betaling. Dan sturen we u vóór oktober nog geen betalingsherinnering of aanmaning. U hoeft nog niets te betalen. Na de zomer ontvangt u van ons een brief met een voorstel voor het betalen van de openstaande bedragen.“
Op 28 augustus 2020 werd bekend dat de betalingsregeling een termijn van 24 maanden zal belopen (en indien nodig langer; maatwerk) en dat de uitstelregeling doorloopt na 1 oktober 2020, maar eindigt op uiterlijk 1 januari 2021. In september informeert de Belastingdienst ondernemers die betalingsuitstel hebben hier over per brief. In december 2020 verzendt de Belastingdienst brieven met de voorlopige stand van de belastingschulden, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag van de aflossing. Op de website van de Belastingdienst leest u er meer over. Op 29 september 2020 heeft de Belastingdienst in een nieuwsbericht een ruimere betalingsregeling bekendgemaakt. De belastingschulden die onder bijzonder uitstel vallen mogen vanaf 1 juli 2021 in 36 maanden worden afgelost!

U kunt bijzonder uitstel aanvragen zodra u een aanslag hebt. Voor de BTW en Loonheffingen is dat een naheffingsaanslag. Bijvoorbeeld, u heeft een aangifte loonheffingen over de maand februari, die betaald moet worden op uiterlijk 31 maart, die betaalt niet, na ongeveer 3 weken ontvangt u een naheffingsaanslag met boete van de Belastingdienst. Dan kunt u bijzonder uitstel aanvragen (daarmee vervalt de boete!). U kunt ineens uitstel vragen voor meerdere belastingen en meerdere aanslagen. Uitstel wordt standaard voor 3 maanden verleend en geldt dan tevens voor overige aanslagen (van de belastingsoort waarvoor u uitstel heeft gevraagd) die binnen die periode worden opgelegd.

Ook voor deblokkeren van G-rekeningen is er een tegemoetkoming. U kunt voorts denken aan het verlagen van voorlopige aanslagen.

Gedurende de coronacrisis wordt soepel omgegaan met het “gebruikelijk loon” van de DGA. Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de B.V. en de aanmerkelijkbelanghouder (DGA) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken naar rato van de omzetdaling.

Voor ondernemers geldt een versoepeld urencriterium.

Voor bestuurders (zoals directeuren-grootaandeelhouders / DGA’s dat zijn) is tijdige melding van betalingsonmacht belangrijk in het kader van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid. Gebruik voor melding van betalingsonmacht voor belastingen en premies het formulier van de Belastingdienst. Op 8 april heeft de Belastingdienst laten weten dat een verzoek om bijzonder uitstel van betaling geldt als melding van betalingsonmacht. Ook voor betalingsonmacht aangaande pensioenpremies geldt in bepaalde gevallen een meldingsplicht voor betalingsonmacht (bij de pensioenuitvoerder).

Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen is er de “coronareserve”. Daarmee kan, tot maximaal de winst over 2019, een te verwachten verlies over 2020 alvast verrekend worden.

Pensioenuitvoerders

De pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars, premiepensioeninstellingen) hebben op zaterdag 21 maart 2020 bekendgemaakt dat ze coulance hebben voor werkgevers die in de problemen zijn gekomen als gevolg van het coronavirus. Ze kunnen uitstel van afdracht van de pensioenpremies krijgen. Dus neem contact op met het pensioenfonds indien u uitstel van betaling zou willen. Zie bijvoorbeeld dit bericht van het Pensioenfonds Detailhandel.

Diversen

 • Vanaf 16 maart 2020 is de regeling Borgstelling MKB (BMKB) verruimd. Dat is een borgstelling door de overheid, waardoor het MKB makkelijker bancaire financiering (of verruiming daarvan) kan krijgen. Info bij RVO en uw bank.
 • ABN Amro, ING, Rabobank, De Volksbank en Triodos hebben op 19 maart 2020 bekendgemaakt dat ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen een half jaar uitstel van aflossing (“aflossingspauze”) krijgen op hun leningen bij de bank. Enkele banken hebben aangegeven ook voor prive-hypotheken tijdelijk uitstel van betaling te verlenen bij moeite met hypotheeklasten als gevolg van het coronavirus. Raadpleeg uw bank voor de voorwaarden.
 • De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket voor ondernemers geopend, met contactmogelijkheden om ondernemersvragen over Corona te stellen, veelgestelde ondernemersvragen over Corona, tips, info. De KvK biedt tevens een informatiewijzer.
 • Sommige gemeenten hebben naast de “Tozo” nog andere tegemoetkomingen voor ondernemers bekend gemaakt. Dit verschilt per gemeente, dus ga dit na op de website van uw gemeente. Bijvoorbeeld de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen bieden ondernemers uitstel van betaling voor de verschuldigde lokale lasten.
 • Op 22 maart 2020 heeft de Unie van Waterschappen bekendgemaakt dat de waterschappen ondernemers met betalingsproblemen in verband met het coronavirus helpen. Ze bieden o.a. uitstel van betaling.
 • Op 5 april 2020 werd bekend dat zorgverzekeraars bepaalde zorgverleners steunen. Zorgverzekeraars bieden zorgaanbieders financiele compensatie voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Het betreft zorgverleners die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Bijvoorbeeld eerstelijns laboratoria, tandartsen (mondzorg), kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. Zij krijgen een maandelijkse “continuïteitsbijdrage”. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten.
 • De Nederlandse overheid stelt zich garant (=herverzekering) voor leveringen van ondernemers aan winkels en horecazaken uit het MKB-segment, tot een bedrag van 12 miljard euro.
 • Ouders krijgen de eigen bijdrage kinderopvang vergoed. Deze vergoeding is inmiddels uitbetaald.
 • De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC).
 • Voor Startups, Scale-ups en innovatieve MKB-ers is er de Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit).
 • Ook voor de culturele en creatieve sector en de sector media zijn er noodmaatregelen.
 • Subsidieregeling voorraad- en aanpassingskosten horeca (in verband met bederfelijke voorraad, extra kosten inrichting bedrijf en gedwongen sluiting voor horeca-ondernemers), onderdeel van de aanvullingen op derde steunpakket corona.  Aanvraag verloopt via de TVL-aanvraag.