Noodmaatregelen overheid in verband met coronavirus

18.03.20

Laatste update: 3 april 2020.
 

De Nederlandse overheid zet alles op alles om Nederland te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. Men probeert ondernemers op diverse manieren te helpen en te zorgen dat werknemers hun baan kunnen houden. In dit bericht proberen we u op de hoogte te brengen van de noodmaatregelen voor ondernemers aan de hand van verwijzingen naar officiele berichten. We zullen proberen deze pagina up-to-date te houden.

 

Algemeen

Op dinsdag 17 maart 2020 verscheen het "noodpakket" coronavirus. De samenvatting daarvan leest u hier. De details staan in de "Kamerbrief over noodpakket banen en economie". De meesten van de hierna beschreven noodmaatregelen komen voort uit deze brief.

 

NOW ("90%-regeling loonsom")

Voor werkgevers is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de regeling Werktijdverkorting. De NOW biedt ondernemingen die tenminste 20% omzetverlies leiden in verband met het coronavirus een tegemoetkoming in de loonkosten van 90%, gerelateerd aan de omvang de omzetdaling. Zeer nuttige reeksen Vraag & Antwoord staat hier, en meer Vraag & Antwoord hier en hier. Op 31 maart 2020 is de uitwerking van de NOW-regeling verschenen. Zie het nieuwsbericht ("NOW-regeling klaar, loketten bijna open") van 31 maart 2020 voor de hoofdlijnen. Zie de Kamerbrief NOW d.d. 31 maart 2020 met daarin de details en de wettekst van de regeling. In de beide documenten worden o.a. het begrip "loonsom" (loon voor sociale verzekeringen vermeerderd met 30% opslag voor werkgeverslasten e.d.) en de berekening van de omzetderving beschreven. Het UWV streeft ernaar het (online) loket voor het aanvragen van de NOW open te stellen vanaf 6 april 2020; de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. De Kamer van Koophandel meldt dat voor de aanvraag straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig is en aanvragen zal gaan met het loonheffingennummer. Op fraude zal worden gecontroleerd.

De Kamerbrief van 31 maart 2020 meldt in voetnoot 3 over de positie van DGA's het volgende: "Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de reikwijdte van de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s niet." Het lijkt er dus op dat wordt aangesloten bij de verzekeringsplicht van een DGA. En het lijkt erop dat dat op dit moment nog niet naadloos te passen op de toepassing van de Tozo (waar volgens recent bericht DGA's voor in aanmerking komen die volledige zeggenschap hebben). Wij verwachten hierin op korte termijn duidelijkheid vanuit de overheid. Werkgevers die aanmelding voor de regeling Werktijdverkorting (WTV) hadden ingediend, lopen automatisch mee in de NOW-regeling, maar zullen door de overheid benaderd worden om de gegevens aan te vullen (email van 3-4-2020).

 

TOGS (€ 4.000 tegemoetkoming)

In de brief van 17 maart 2020 is het "Noodloket" geintroduceerd. Onderdeel daarvan is de 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19'. Het betreft een tegemoetkoming in de vorm van een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen in branches en sectoren die het zwaarste getroffen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die op last van de overheid gesloten zijn, zoals horeca, kappers en schoonheidssalons. De regeling is bekend als "Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19" ("TOGS"). Informatie van de Rijksoverheid staat hier. De Beleidsregel bevat de wetteksten. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. Het loket is op 27 maart 2020 open gegaan voor aanmelding! Ondernemingen hebben 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. Aanvragen kan alleen online. RVO heeft voorwaarden, toelichting en de mogelijkheid van aanmelding hier vermeld. Er is een lijst met branches en sectoren (sbi-codes) (met zoektool op basis van KvK-nummer) die in aanmerking komen voor de TOGS. RVO kijkt naar de sbi-code van de hoofdactiviteit (deze wordt als bovenste genoemd op het KvK-uittreksel). Deze lijst is op 1 april geactualiseerd (dit betreft met name "non food"). Wij spreken de hoop uit dat de werkelijke activiteit bepalend zal zijn (en niet alleen die welke - toevallig of niet - als bovenste genoemd staat). Bent u van mening dat een bepaalde sbi-code ten onrechte niet op de lijst staat, dan kunt u dat melden met een formulier.
 

TOZO (zelfstandigen/ondernemers/ZZP-ers/bepaalde DGA's)

Voor ondernemers geldt de Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) (geldt ook voor andere zelfstandig ondernemers!!). Deze regeling wordt door gemeenten uitgevoerd en biedt een aanvulling tot bijstandsniveau, over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Dat betekent voor een ondernemer aanvulling tot € 1.050 netto per maand; voor een gezin met twee ondernemers geldt aanvulling tot 1.500 netto per maand. Deze staat bekend als "Tozo" (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Check de website van uw gemeente hoe u zich kunt aanmelden. Een aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend voor maximaal drie maanden. In de Kamerbrief van 27 maart 2020 staat de uitwerking van de regeling. Een aantal gemeenten heeft hun loket al geopend voor aanmeldingen. Vanaf 30 maart 2020 zijn de loketten van alle gemeenten geopend. Hier staan vragen & antwoorden.

In de Kamerbrief van 27 maart wordt aangegeven dat ook DGA's onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Tozo: "Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen." De voorwaarde "volledige zeggenschap" roept vragen op, die naar wij hopen spoedig beantwoord worden. Wij hopen dat de "Tozo" en de "NOW" goed op elkaar aansluiten, zodat er geen DGA's tussen wal en schip belanden.

 

Belastingdienst

De Belastingdienst verleent op verzoek bijzonder uitstel van betaling van belastingen bij betalingsproblemen in verband met het coronavirus. Het moet gaan om belastingen waarvoor u de aanslag heeft ontvangen (dus niet al op voorhand). Een verzoek kan schriftelijk worden gedaan bij de Belastingdienst, waarin wordt vermeld welke aanslag(en) het betreft en dat de uitbraak van het coronavirus de betalingsproblemen heeft veroorzaakt. In deze Vraag & Antwoord (gepubliceerd op 19-3-2020) wordt het huidige (versoepelde) beleid gemeld. Uitstel wordt voor 3 maanden verleend, de boete wordt geschrapt. Een deskundigenverklaring is niet nodig (bij verzoek tot verlenging kan wel gevraagd worden om een verklaring van een deskundige). Op 2 april 2020 verscheen het nieuwsbericht Bijzonder uitstel van betaling aanvragen wordt eenvoudiger, op basis van de Kamerbrief van 2-4-2020 waarin de versoepelingen zijn aangekondigd. Zoals daarin beschreven heeft de Belastingdienst een extra mogelijkheid opengesteld voor het aanvragen van bijzonder uitstel: een online formulier en inloggen DigiD. Dat kan het DigiD zijn van de eigenaar, aandeelhouder, een medewerker of een fiscaal dienstverlener. Daarin staat voorts "Wij willen onnodig werk voor ondernemers voorkomen. U hoeft daarom maar 1 uitstelverzoek in te sturen. Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt dat wij de invordering stilleggen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd. Het uitstel geldt voortaan voor meer soorten belastingen." Voorts meldt de Belastingdienst "Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ vraagt u automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Als u dit formulier instuurt, leggen wij voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. U hoeft daarvoor verder niets te doen. Let op! Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen." Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Ook voor verlenging van het uitstel na 3 maanden en voor deblokkeren G-rekening is er een versoepeling. Een enorm bruikbare regeling! Denk ook aan de mogelijkheid van Kort Telefonisch Uitstel (1 aanslag, max. 4 maanden uitstel). De Belastingdienst wijst voorts op de mogelijkheid tot verlaging van voorlopige aanslagen (als u klant bij ons kantoor bent, helpen we u daar graag bij).


Op 1 april 2020 verscheen op het Forum Fiscaal Dienstverleners (zie de melding op LinkedIn) een bericht over het gebruikelijk loon van de DGA in tijden van coronacrisis. "Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen." Dus aan het einde van 2020 zo nodig alsnog verhogen (N.B. niet andersom).

 

N.B. Voor bestuurders (zoals directeuren-grootaandeelhouders / DGA's dat zijn) is tijdige melding van betalingsonmacht belangrijk in het kader van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid (zie ook de brochure). Gebruik voor melding van betalingsonmacht voor belastingen en premies het formulier van de Belastingdienst. Ook voor betalingsonmacht aangaande pensioenpremies kan een meldingsplicht voor betalingsonmacht gelden.

 

Pensioenuitvoerders
De pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars, premiepensioeninstellingen) hebben op zaterdag 21 maart 2020 bekendgemaakt dat ze coulance hebben voor werkgevers die in de problemen zijn gekomen als gevolg van het coronavirus. Ze kunnen uitstel van afdracht van de pensioenpremies krijgen. Dus neem contact op met het pensioenfonds indien u uitstel van betaling zou willen. Zie bijvoorbeeld dit bericht van het Pensioenfonds Detailhandel.

 

Diversen

  • Vanaf 16 maart 2020 is de regeling Borgstelling MKB (BMKB) verruimd. Dat is een borgstelling door de overheid, waardoor het MKB makkelijker bancaire financiering (of verruiming daarvan) kan krijgen. Info bij RVO en uw bank.
  • ABN Amro, ING, Rabobank, De Volksbank en Triodos hebben op 19 maart 2020 bekendgemaakt dat ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen een half jaar uitstel van aflossing ("aflossingspauze") krijgen op hun leningen bij de bank. Enkele banken hebben aangegeven ook voor prive-hypotheken tijdelijk uitstel van betaling te verlenen bij moeite met hypotheeklasten als gevolg van het coronavirus. Raadpleeg uw bank voor de voorwaarden.
  • De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket voor ondernemers geopend, met contactmogelijkheden om ondernemersvragen over Corona te stellen, veelgestelde ondernemersvragen over Corona, tips, info.
  • Sommige gemeenten hebben naast de "Tozo" nog andere tegemoetkomingen voor ondernemers bekend gemaakt. Dit verschilt per gemeente, dus ga dit na op de website van uw gemeente. Bijvoorbeeld de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen bieden ondernemers uitstel van betaling voor de verschuldigde lokale lasten.
  • Op 22 maart 2020 heeft de Unie van Waterschappen bekendgemaakt dat de waterschappen ondernemers met betalingsproblemen in verband met het coronavirus helpen. Ze bieden o.a. uitstel van betaling.
  • Veelgestelde vragen (en antwoorden) over het coronavirus en sport (clubs, sporters, sportondernemers) zijn hier te vinden.
  • Er zijn verhuurders van bedrijfspanden die (soms op verzoek, soms zelfs spontaan) korting op de huur bieden.