Factuureisen BTW

Factuureisen BTW (omzetbelasting)

Om te voldoen aan de Nederlandse BTW-wetgeving (omzetbelasting), moeten de facturen die u aan uw klanten uitreikt aan bepaalde voorwaarden voldoen: de factuureisen. Dit is belangrijk om uw BTW-aangifte correct te kunnen doen en te voorkomen dat u boetes krijgt van de Belastingdienst. Bovendien heeft uw klant een correcte factuur nodig, om de BTW op facturen van leveranciers e.d. in aftrek te mogen brengen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste factuureisen.

Welke informatie moet u op uw facturen vermelden?

 • Volledige naam en adres van uw onderneming en van uw klant/afnemer: vermeld het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Een postbusnummer is niet voldoende!
 • Het BTW-identificatienummer van uw onderneming: dit is het nummer met de landcode 'NL' ervoor (en is niet exact het zelfde als het BTW-nummer, maar lijkt er veel op). Bij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting gaat het om het BTW-identificatienummer (en de naam) van het onderdeel dat de prestatie levert.
 • Uw KvK-nummer: als uw onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moet u het KvK-nummer op de factuur vermelden.
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt (factuurdatum).
 • Een factuurnummer: u gebruikt doorlopende (opvolgende) nummering voor uw facturen. Elk factuurnummer mag maar 1 keer voorkomen; er mogen geen tussenliggende nummers ontbreken. Het is toegestaan om meerdere reeksen te hanteren.
 • Omschrijving van de geleverde goederen of diensten:
  • Goederen: vermeld wat voor goederen u hebt geleverd en welke hoeveelheid.
  • Diensten: vermeld wat voor diensten u hebt geleverd en de hoeveelheid.
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd.
 • De datum van een vooruitbetaling.
 • Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw:
  • Verschillende btw-tarieven: vermeld de aparte bedragen. Vermeld ook de eenheidsprijs, als dit van toepassing is.
 • Het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst.
 • Het btw-bedrag.
 • BTW verlegd: indien u de BTW moet verleggen naar een andere ondernemer, dan zet u op de factuur 'btw verlegd' (en vermeldt u geen BTW-bedrag, ook geen “0%”). Daarnaast vermeldt u het BTW-identificatienummer van de afnemer op de factuur. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij grensoverschrijdende dienstverlening.
 • Selfbilling (afnemer maakt de factuur): de factuur moet aan alle factuureisen voldoen, zoals hiervoor beschreven. Vooral het BTW-identificatienummer van de leverancier/opdrachtnemer wordt nog wel eens (ten onrechte!) vergeten. Daarnaast moet op de factuur vermeld staan 'factuur uitgereikt door afnemer'.
 • BTW-vrijstelling: indien u een BTW-vrijstelling toepast, maakt u daarvan melding op de factuur. Bijvoorbeeld de kleineondernemersregeling. Als u deze regeling toepast en (onverplicht) facturen uitreikt, dan vermeldt u op de factuur dat u de kleineondernemersregeling toepast.

In sommige gevallen mag u een vereenvoudigde factuur opstellen. Dit is mogelijk als het factuurbedrag maximaal € 100 (inclusief BTW) bedraagt.

Als u uw factuur per e-mail verzendt, of met facturatiesoftware, let er dan op dat de datum van het bericht en van de factuur gelijk zijn. Een e-mail verzenden met een factuur met een datum 3 dagen later is niet correct.

Heeft een leverancier u een factuur uitgereikt die niet aan de factuureisen voldoet? Vraag dan een correcte factuur. Immers, zonder correcte factuur heeft u geen recht op aftrek van de BTW (uitgezonderd kleine foutjes, zoals tikfout in adres).

Is uw factuur correct? En die van uw leveranciers/opdrachtnemers?


De ZZP-wet (Wet VBAR)

Inleiding

Op vrijdag 6 oktober 2023 heeft Minister van Gennip het consulatiewetsvoorstel Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (“VBAR”) gepubliceerd. Het is de bedoeling dat dit de opvolger wordt van de geflopte Wet DBA en wordt ook wel de “ZZP-wet” genoemd. Reageren op het concept-wetsvoorstel kan tot en met 10 november 2023. Aan de hand daarvan kan aanpassing plaatsvinden voordat het al dan niet daadwerkelijk als wetsvoorstel wordt ingediend. Op de dag van publicatie van dit artikel op onze website waren er al bijna 300 reacties geplaatst. Die geven aan dat velen niet blij zijn met de gekozen insteek. Voor het kabinet en de vakbonden is het voorkomen van schijnzelfstandigheid belangrijk, terwijl daartegenover de ZZP-ers graag hun vrijheid behouden.

Algemeen

Het kabinet wil de regelgeving rondom de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken en het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Het doel van het (concept-)wetsvoorstel is om dat te doen door het verduidelijken van de voor het begrip arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:610) opgenomen open norm ‘werken in dienst van’ (gezag). Daarbij ligt oorspronkelijk de nadruk op het geven van instructies en houden van toezicht (uitoefening van “gezag”). Het voorlopige wetsvoorstel maakt duidelijk dat van ‘werken in dienst van’ ook sprake is bij werk dat ‘organisatorisch is ingebed’ in het bedrijf van de werkgever/opdrachtgever. Inbedding betekent dat de werkzaamheden worden verricht binnen het organisatorische kader van de organisatie van de werkgever/opdrachtgever, behoren tot de kernactiviteit van die organisatie, een structureel karakter binnen de organisatie hebben, en zij-aan-zij worden verricht met werknemers die soortgelijke werkzaamheden verrichten. Het criterium ‘werken voor eigen rekening en risico’ in de betreffende arbeidsrelatie wordt in de wettelijke regeling toegevoegd als element dat erop wijst dat juist geen sprake is van ‘werken in dienst van’ (contra-indicatie).

Beoordeling arbeidsrelatie

Het zou bij het aannemen van een klus makkelijker moeten worden om te bepalen of dat een opdracht als zelfstandige is of een werkgever-werknemersverhouding. Dat wordt een ABC-tje aan de hand van de hoofdelementen.
Er is sprake van werken in dienst van, dus in dienstverband bij een werkgever, als:

 1. de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing door de werkgever, OF
 2. de arbeid of de werknemer organisatorisch is ingebed in de organisatie van de werkgever; EN
 3. de werknemer de arbeid niet voor eigen rekening en risico verricht.

Als voor A en B “nee” geldt, is er geen gezagsrelatie en is daarom geen sprake van een dienstbetrekking. Als er voor de indicaties A en/of B een “ja” is, is dat een aanwijzing dat er een gezagsverhouding is en dus een arbeidsovereenkomst. Dan moet vervolgens worden beoordeeld ten opzichte van contra-indicatie C - werken voor eigen rekening en risico - wat zwaarder weegt binnen de betreffende arbeidsrelatie. Als A/B en C in evenwicht zijn, moeten de C+ indicaties (“aanvullend”) de doorslag geven. Dat zijn feiten en omstandigheden die erop wijzen dat de persoon zich als ondernemer in het economisch verkeer gedraagt.

De C+ indicaties kijken buiten de te beoordelen arbeidsrelatie. Daarbij valt volgens de toelichting te denken aan: meerdere opdrachtgevers per jaar; tijd en/of geld besteden aan het verwerven van een reputatie en het vinden van nieuwe klanten of opdrachtgevers; bedrijfsinvesteringen van enige omvang; zich administratief gedragen als zelfstandig ondernemer (is ingeschreven bij de KVK, is btw-ondernemer en/of heeft recht op de fiscale voordelen van het ondernemerschap zoals ondernemersfaciliteiten).

Rechtsvermoeden bij uurtarief < € 32,24

Bij een uurtarief van minder dan € 32,24 geldt het (civiel-juridische) rechtsvermoeden dat er sprake is van werknemerschap (arbeidsovereenkomst). Dit rechtsvermoeden kan worden ingeroepen door de werkende (of vertegenwoordiger) en beoogt kwetsbare werknemers de helpende hand te bieden. Het is een weerlegbaar vermoeden. Helaas voor ZZP-ers werkt het niet zo dat er boven een uurtarief een vermoeden van zelfstandigheid geldt.

Onze mening

Het concept-wetsvoorstel beoogt door verduidelijking van het criterium “gezag” de huidige onwerkbare situatie werkbaar te maken. Daarbij wordt vooral gekeken naar de te beoordelen arbeidsrelatie in plaats van naar de persoon waar het om gaat (de ZZP-er / ondernemer / DGA). De nieuwe regels vragen bovendien om een afweging van elementen (subjectief). Daarbij hebben we de vrees dat de Belastingdienst onderdeel C (“arbeid voor eigen rekening en risico”/zelfstandig) niet serieus genoeg zal nemen als A en/of B “ja” luidt. Het rechtsvermoeden van een uurtarief van minder dan € 32,24 betekent voor de ZZP-er helaas geen “safe haven” voor zelfstandigheid (gemiste kans!). Veel grijs, weinig zwart/wit, dus voer voor discussie (met name - achteraf - met de Belastingdienst), en onzekerheid waar dat nou juist niet de bedoeling is! Een fundamentele heroverweging van de ZZP-problematiek blijft achterwege.

Wordt vervolgd ..…!


Wijziging regels minimaal DGA-salaris vanaf 2023

Werkt u bij uw “eigen” BV.? Dan is nu het moment om te (laten) beoordelen of uw loon nog voldoet aan de regels van het minimaal te genieten salaris. Daarbij speelt de afschaffing per 2023 van de “doelmatigheidsmarge” een rol. Op basis daarvan mocht het salaris maximaal 25% lager liggen dan dat van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Zat u op de ondergrens, dan zal een verhoging nodig zijn; u krijgt verplicht opslag!

Een aanmerkelijk belanghouder (“DGA”) of de partner die werkt voor de eigen BV moet een “gebruikelijk loon” ontvangen, dus er geldt dan een fiscale ondergrens aan het salaris. Als minimum geldt het hoogste van de volgende bedragen:

 • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (2022: 75%);
 • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV of een gelieerde BV;
 • € 51.000 (2022: € 48.000).

Veelal zal € 51.000 het minimum zijn, maar in bepaalde situaties is een lager gebruikelijk loon mogelijk, bijvoorbeeld bij parttime werk. Zorg dat uw loon niet te laag is, want dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag (met rente en eventueel boete) opleggen. U doet er goed aan de onderbouwing van uw salaris in uw dossier op te slaan, zoals loongegevens van vergelijkbare banen.


Tijdelijk stelsel Box 3 vanaf 2023

Per 1 januari 2023 is de systematiek van Box 3 (in de volksmond “vermogensbelasting”) box 3-gewijzigd. Deze systematiek is gebaseerd is op de forfaitaire spaarvariant en is bedoeld om te gelden zal tot en met 2025. Per 2026 zou een nieuw Box 3-stelsel, waarin belasting wordt geheven over het werkelijke rendement, in werking moeten treden.

Het tijdelijke Box 3-stelsel in de jaren 2023 tot en met 2025 is vergelijkbaar met het systeem waarop - als gevolg van het “Kerst-arrest - herstel van onjuiste Box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2022 plaatsvindt. Hierbij wordt grofweg het Box 3-vermogen onderscheiden in banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Op elke categorie wordt vervolgens een ander - forfaitair - rendementspercentage losgelaten.

Op de banktegoeden wordt een laag percentage, afgeleid van de spaarrente, toegepast. Het percentage over 2023 is nu nog niet bekend, want deze wordt pas na afloop van het belastingjaar bepaald. Voorlopig wordt 0,36% gehanteerd. Het percentage dat geldt over 2022 is 0,00%. In 2021 bedroeg dit percentage 0,01%. Op overige bezittingen, dus al het Box 3-bezit behalve banktegoeden, wordt in 2023 een percentage van 6,17% toegepast (2022: 5,53%). Schulden zijn niet aftrekbaar tegen de werkelijke rente maar slechts tegen een forfaitair percentage. Ook dit percentage wordt pas na afloop van 2023 vastgesteld. Het percentage voor 2022 is 2,28%; over 2021 bedroeg dit percentage 2,46%.

Uitgaande van de genoemde percentages is het verstandig de samenstelling van uw vermogen tegen het licht te houden. Daarmee krijgt u inzicht in de gevolgen van de nieuwe Box 3-heffing voor uw situatie. Het kan reden zijn om wijzigingen aan te brengen in uw beleggingsportefeuille of om uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 aan te passen. Ook de structurering van vermogen met gebruik van een B.V. verdient herbeoordeling en wellicht aanpassing van de beleggingen die in prive of juist in de B.V. worden aangehouden.

Schuiven met overige bezittingen en schulden om op die manier belasting te besparen (peildatumarbitrage) wordt in de nieuwe regeling tegengegaan. Niet elke verschuiving in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 wordt echter geraakt door deze bepaling. Bovendien is er een tegenbewijsregeling. U moet dan kunnen aantonen dat u met de verschuiving zakelijke, niet-fiscale, motieven had.

Verhuurt u woningen? Dan krijgt u te maken met de actualisering per 2023 van de tabel “leegwaarderatio”, oftewel de waardedruk wegens verhuurde staat. Dit heeft tot gevolg dat verhuurde woningen voor een hogere waarde in aanmerking genomen in Box 3. Verhuurt u aan gelieerde partijen, zoals naaste familie, of zijn de contracten kortlopend (2 jaar of korter voor een woning; 5 jaar of korter voor een kamer)? Dan geldt de tabel vanaf 2023 helemaal niet meer.

Overige relevante wijzigingen van Box 3 zijn: de verhoging van het tarief van 31% in 2022 naar 32% in 2023, 33% in 2024 tot 34% in 2025. Het heffingvrije vermogen wordt per 2023 verhoogd naar € 57.000 (€ 114.000 voor fiscale partner).

Het is de bedoeling dat vanaf 2026 een box 3-stelsel op basis van het werkelijk rendement wordt geïntroduceerd. Staatssecretaris Van Rij heeft inmiddels meerdere malen aangegeven dat er dan niets fout mag gaan, dus hij twijfelt zelf aan de haalbaarheid. In zijn briev van 9 februari 2023 heeft hij een alternatief geschetst van een Box 3-heffing op basis van een actueler en verder verfijnd stelsel van forfaitaire rendementen per categorie.

Het mag duidelijk zijn dat er aan het nieuwe stelsel van Box 3 nog altijd de nodige bezwaren kleven! Zo wordt nog steeds gerekend met veronderstelde rendementen (forfaits) met slechts onderscheid tussen spaargeld - overige bezittingen - schulden, waarvan de vraag is of ze voldoende aansluiten bij het werkelijke rendement. Deze rendementen lopen in de tijd ook nog eens achter bij het belastingjaar waarop ze zien en worden gebaseerd op een bepaalde - wederom veronderstelde - samenstelling van het overige bezit (zoals onroerende zaken, aandelen, obligaties). De vraag is of het stelsel de rechterlijke toets zal doorstaan….. Velen zullen daarom bezwaar maken tegen belastingaanslagen waarin Box 3 is begrepen (ook over jaren voor 2023). Het is nog niet bekend of hier een collectieve regeling voor komt, maar er is geen twijfel over dat er procedures gevoerd gaan worden (o.a. door de Bond voor Belastingbetalers).


Voorkom belastingheffing over leningen van meer dan € 700.000 bij de eigen B.V.

Voorkom belastingheffing over schulden boven € 700.000 aan uw B.V. in 2023

Op 1 januari 2023 treedt – volgens het wetsvoorstel uit juni 2020 – de “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” in werking. Het doel van de wet is het lenen door DGA’s bij hun eigen B.V. te ontmoedigen. Men ziet dit lenen als het uitstellen van belastingheffing (box 2). Dit gebeurt door bovenmatige schulden te belasten in box 2 van de aangifte inkomstenbelasting.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat “excessieve leningen” die een DGA en zijn/haar partner op 31 december 2023 hebben bij een eigen B.V. worden belast in box 2, dat thans een tarief kent van met 26,9% (box 2, aanmerkelijk belang). De eerste peildatum is 31 december 2023. Het bovenmatige deel moet worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Als excessief geldt het deel van de leningen bij de eigen B.V. dat uitgaat boven € 700.000. De oorspronkelijke € 500.000 uit het wetsvoorstel is in het coalitieakkoord Rutte IV uit december 2021 verhoogd naar € 700.000. Er is voorzien in een regeling die dubbeltelling van jaar tot jaar voorkomt. Leningen in verband met de eigen woning zijn uitgezonderd. Voor nieuwe leningen in verband met een eigen woning vanaf 1 januari 2023 geldt een recht van hypotheek als voorwaarde; daar is de notaris voor nodig. Leningen van kinderen van de DGA – voor zover meer dan € 500.000 per kind – tellen ook mee als excessieve leningen bij de DGA.

Het is daarom belangrijk alle leningen van DGA, partner en kinderen bij de eigen vennootschap(pen) in een vroeg stadium op een rijtje te zetten. Wij beoordelen graag of u op koers ligt om te worden geconfronteerd met de (ongewenste) fiscale gevolgen van deze wet. Als een fiscaal nadeel dreigt, dan zoeken wij in overleg met u naar de fiscaal optimale oplossing.


Box 3 - vermogensbelasting - getorpedeerd

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een (proef)procedure over "Box 3", ook wel "spaartaks" of "vermogensbelasting" genoemd. De zaak ging over de belastingjaren 2017 en 2018, en behandelt dus de per 2017 gewijzigde systematiek van deze belasting.

Met ingang van 2017 is de systematiek van heffing over vermogensinkomsten "Box 3" gewijzigd. Vanaf dat jaar zijn er 3 schijven op basis waarvan de heffing hoger wordt naarmate het vermogen hoger is. De drie schijven bevatten een "vermogensmix", bestaande uit het rendement op spaargeld en het rendement op effecten. De gedachte is dat mensen met een hoger vermogen een groter deel beleggen en dus meer rendement behalen. Iemand die een groot vermogen heeft, niet wil beleggen en daarom veel geld op spaarrekeningen aanhoudt, zoals in deze procedure, is dan de klos! Diegene betaalt op deze manier over een veel hoger rendement belasting dan hij in werkelijkheid heeft behaald. Sterker nog, de belasting is hoger dan het rendement. Dezelfde systematiek is er overigens op dit moment nog steeds.

De belastingplichtigen waar deze zaak over gaat hebben in 2017 een rendement behaald van € 6.612 en over 2018 een rendement van € 3.528. Een groot deel van hun vermogen bestond uit spaargeld. De verschuldigde belasting bedroeg over 2017 € 12.705 en over 2018 € 11.969.

De Hoge Raad, in lijn met het advies van het advies van de advocaat-generaal van 1 november 2021, oordeelde dat de vermogensmix niet door de juridische beugel kan! De Hoge Raad geeft aan dat de vermogensmix op stelselniveau in strijd is met het recht van eigendom en met het gelijkheidsbeginsel. Er is bovendien geen toereikende rechtvaardiging aan te wijzen voor dit vanaf 2017 geldende stelsel. De Hoge Raad heeft de aanslagen zelf verminderd en heeft daarbij de belasting berekend aan de hand van het werkelijk behaalde rendement ("rechtsherstel").

De uitspraak is goed nieuws voor belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt of nog bezwaar kunnen maken (en dat tijdig doen). Een ruimhartige regeling, ook voor belastingbetalers die geen bezwaar hebben gemaakt, zou de overheid sieren.

Intussen wordt in politiek Den Haag al enige tijd nagedacht over een wijze van heffing van inkomstenbelasting in Box 3 over het werkelijk behaalde rendement. Nog in 2021 zou over dit onderwerp een "contourennota" moeten verschijnen, waarin de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel en een tijdpad uiteen worden gezet. Het coalitie-akkoord Rutte 4  van 15 december 2021 geeft aan dat er vanaf 2025 een heffing in Box 3 zal zijn op basis van werkelijk rendement.


Vacature!

We hebben een - al zeggen we het zelf - leuke vacature voor een assistent-accountant/belastingadviseur!

Voor meer info zie hier.


Corona-maatregelen overheid

Corona-maatregelen voor ondernemers

Noodmaatregelen overheid in verband met coronavirus

De Nederlandse overheid zet alles op alles om Nederland te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus (Covid-19). Men probeert ondernemers op diverse manieren te helpen en te zorgen dat werknemers hun baan kunnen houden. In dit bericht proberen we u op de hoogte te brengen van een aantal belangrijke noodmaatregelen voor ondernemers en beschrijven we enkelen daarvan op hoofdlijnen.

Algemeen

Op dinsdag 17 maart 2020 verscheen het eerste steunpakket; “Noodpakket banen en economie” in verband met de coronapandemie. De samenvatting daarvan leest u hier. Op 20 mei 2020 is een “Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie” verschenen, ook wel bekend als “Noodpakket 2.0”, zie hier de samenvatting. Op 28 augustus 2020 is het derde steunpakket “Steun- en herstelpakket” bekendgemaakt, waarin bestaande regelingen zoals NOW, TVL en Tozo vanaf 1 oktober 2020 met 9 maanden zijn verlengd. Op 27 oktober 2020 verschenen de “Aanvullingen op derde steunpakket corona“. Op 9 december 2020 heeft de overheid bekend gemaakt het steunpakket uit te breiden en geplande versoberingen terug te draaien, zie “Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen”. Op 21 januari 2021 is – volgend op verlenging van de lockdown en invoering van de avondklok – het steunpakket voor banen en economie verlengd tot 1 juli 2021 en uitgebreid, zie Forse uitbreiding steun- en herstelpakket. Het kabinet maakte op 12 maart 2021 een verdere uitbreiding van de steun voor ondernemers bekend. Op 28 mei 2021 verscheen het bericht dat het kabinet het steunpakket banen en economie in het derde kwartaal van 2021 zal voortzetten. Op 29 juni 2021 werd bekend dat het steunpakket wordt aangepast door herstel van de economie. Op 30 augustus 2021 heeft het kabinet in een Kamerbrief bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket met ingang van oktober 2021 grotendeels wordt beëindigd (met o.a. een uitzondering voor de nachthoreca). Staatssecretaris Vijlbrief heeft op 15 oktober 2021 in antwoord op Kamervragen laten weten dat de Belastingdienst tot 1 oktober 2022 – onder voorwaarden – coulant is in het verstrekken van uitstel van betaling voor belastingschulden van ondernemers. Op 26 november 2021 werd bekend dat de meeste steunmaatregelen (zoals NOW, TvL en betalingsuitstel van belastingen) zijn verlengd/heringevoerd, zie hier.

Een overzicht van de financiele regelingen die de overheidt biedt is hier te vinden. Dit is een prima startpunt om te zien voor welke tegemoetkomingen u eventueel in aanmerking komt. In dat kader verwijzen we ook naar de “regelingencheck” en het coronaloket van de Kamer van Koophandel en de “corona calculator” van VNO-NCW en MKB-Nederland.

NOW (tegemoetkoming loonkosten)

Voor werkgevers is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de regeling Werktijdverkorting. De NOW biedt ondernemingen die een bepaald minimaal omzetverlies oplopen in verband met het coronavirus een tegemoetkoming in de loonkosten, gerelateerd aan de omvang de omzetderving. De regeling moet online worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV heeft de informatie over de NOW-aanvraag en de diverse aanvraagperiodes hier vermeld.

Voor de NOW geldt dat ondernemers eerst een voorschot ontvangen en zij later moeten verzoeken om definitieve afrekening. In bepaalde gevallen hoort daar een deskundigenverklaring of accountantsverklaring bij.

Het UWV biedt een Rekenhulp berekening NOW waarmee een inschatting kan worden gemaakt van de definitieve tegemoetkoming op grond van de NOW-regelingen en de eventuele nog te ontvangen of terug te betalen bedragen.

DGA’s kunnen onder de NOW-regelingen vallen als zij niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (dus DGA’s vallen meestal buiten deze regeling).

Het UWV biedt de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen als teveel ontvangen NOW-subsidie moet worden terugbetaald. Dat kan telefonisch of via dit online formulier.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) / TOGS (€ 4.000 tegemoetkoming)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – en voorganger TOGS – is bestemd voor MKB-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Uitleg, voorwaarden en aanvraagmogelijkheden staan hier (RVO) en hier (Rijksoverheid).
19″ (“TOGS”).

Of u / uw bedrijf in aanmerking komt en hoeveel subsidie u kunt verwachten kunt u checken met de Adviestool TVL (RVO).

TOZO (zelfstandigen/ondernemers/ZZP-ers/bepaalde DGA’s)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (“TOZO”) is gericht op zelfstandig ondernemers, waaronder begrepen zzp’ers. Deze voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum is gedaald. De regeling wordt door gemeenten uitgevoerd (dus aanvragen bij de woongemeente) en biedt een aanvulling tot bijstandsniveau. Dat betekent voor een ondernemer aanvulling tot € 1.050 netto per maand; voor een gezin met twee ondernemers geldt aanvulling tot 1.500 netto per maand. De regeling loopt vooralsnog tot 1 juli 2021.

De TOZO voorziet tevens in de mogelijkheid een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157 te krijgen.

Meer informatie over de hoogte, voorwaarden en aanvraag vindt u hier.

DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen kunnen onder voorwaarden voor de TOZO (1+2) in aanmerking komen.

Een mooi startpunt is de TOZO-check (geeft indicatie en verwijst door naar de juiste plek voor aanvraag).

TOFA

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bestemd voor flexwerkers. Is uw inkomen achteruit gegaan door de coronacrisis? Maar komt u niet in aanmerking voor WW of bijstand/TOZO? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de “TOFA”. Meer informatie bij het UWV.

TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor ondernemers voor wie andere noodmaatregelen zoals de Tozo onvoldoende soelaas bieden. De TONK geldt tot 30 juni 2021 en ziet op de periode 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit. Zij stellen daar zelf beleidsregels voor op. De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten, bijvoorbeeld huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen als gas, water en licht. In principe hoeft de ontvanger de ontvangen tegemoetkoming niet terug te betalen. Een ondernemer die op korte termijn voldoende geld heeft om de kosten zelf te dragen, kan de TONK onder voorwaarden als lening verstrekt krijgen. De aanvraagloketten worden vanaf 1 maart 2021 opengesteld (exacte datum kan per gemeente verschillen). Zie hier voor meer info.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft biedt een behoorlijk pakket aan tegemoetkomingen. Op de website van de Rijksoverheid is een samenvatting van corona-maatregelen in verband met belastingen.

Een veel gebruikte tegemoetkoming is het verlenen van uitstel van betaling van belastingschulden. De Belastingdienst heeft de praktische informatie over aanvragen, verlengen en afbetalingsregeling, melding betalingsonmacht etc. op een rijtje gezet, zie “bijzonder uitstel van betaling” van belastingschulden bij betalingsproblemen in verband met het coronavirus. Een verzoek kan door middel van een online formulier (met DigiD) of schriftelijk worden gedaan bij de Belastingdienst. Deze regeling stond open tot 1 oktober 2021, maar is op 26 november 2021 verlengd tot eind 2021. De belastingschulden die onder bijzonder uitstel vallen mogen vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden worden afgelost!

We noemen enkele versoepelingen: gedurende de coronacrisis wordt soepel omgegaan met het “gebruikelijk loon” van de DGA, voor ondernemers geldt een versoepeld urencriterium, voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen is er de “coronareserve”.

De Belastingdienst heeft voor werkgevers een handig overzicht van “Vragen en antwoorden over loonheffingen in verband met de coronacrisis” op haar website opgenomen. Daarin geeft de Belastingdienst haar visie op o.a. de mogelijkheid om werknemers te voorzien van een bureaustoel of beeldscherm voor thuiswerk.

Diversen

 • De regeling Borgstelling MKB (BMKB) is verruimd. Dat is een borgstelling door de overheid, waardoor het MKB makkelijker bancaire financiering (of verruiming daarvan) kan krijgen. Info bij RVO en uw bank.
 • De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket voor ondernemers geopend, met contactmogelijkheden om ondernemersvragen over Corona te stellen, veelgestelde ondernemersvragen over Corona, tips, info. De KvK biedt tevens een informatiewijzer.
 • Sommige gemeenten hebben naast de “Tozo” nog andere tegemoetkomingen voor ondernemers bekend gemaakt. Dit verschilt per gemeente, dus ga dit na op de website van uw gemeente. Bijvoorbeeld de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen bieden ondernemers uitstel van betaling voor de verschuldigde lokale lasten.


Betaal loonaangifte via iDeal

Betaal loonaangifte via iDeal

Ons loonportaal (NMBRS) biedt de mogelijkheid om de verschuldigde loonheffing via iDeal te betalen (tot een maximum van € 50.000). Deze mogelijkheid verschijnt in het portaal onder “Loonaangifte viewer” op het moment dat de aangifte verzonden is naar de Belastingdienst. Een van de voordelen is dat bij betaling via deze weg automatisch het juiste betalingskenmerk wordt gebruikt. In de Toelichting iDealbetaling leggen we uit hoe u hiervan gebruik kunt maken.


Gaat u investeren? Maak dan gebruik van de BIK!

De BIK is een nieuwe investeringsregeling!

N.B. De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Dit besluit volgt op informeel overleg met de Europese Commissie waaruit bleek dat de kans bestaat dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun zal beschouwen.

Ga je investeren of heb je dat recent gedaan? Dan kun je wellicht gebruikmaken van de “BIK”; de Baangerelateerde InvesteringsKorting.

De BIK is op 1 januari 2021 in werking getreden en heeft als doel het stimuleren van investeringen. De regeling geldt voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting is aangegaan in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022, de betaling(en) voor de investering in 2021 of 2022 volledig zijn gedaan en het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen binnen zes maanden na de laatste betaling. De regeling bestaat uit een korting op de afdracht van loonheffingen (afdrachtvermindering). Daarom komen alleen werkgevers er voor in aanmerking.

De BIK bedraagt 3,9% van het investeringsbedrag tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8% voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000. De regeling is van toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel, en kent een ondergrens van € 20.000 per aanvraag. De BIK kan tegelijk worden toegepast met andere investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

De BIK kan worden toegepast na aanvraag bij de RVO. Vanaf 1 september 2021 gaat het loket open en kan de benodigde “BIK-verklaring” worden aangevraagd. Die verklaring is de basis voor verwerking van de korting in de aangifte loonheffingen.